vrijdag 12 juli 2013

Personen in notariële akten 1811-1837

Nieuwe gegevens in Zeeuwen Gezocht

Op 14 juli 1826 kocht de firma Spoors en Sprengers een pakhuis aan de Goese Korenmarkt te Middelburg (adres P53). Het pand had de naam 'Luik'. De akte passeerde bij notaris Johannes van den Broecke.

Bij de verkoop of aankoop van een huis moet iedereen langs bij de notaris. Deze functionaris maakt de akte van transport van het onroerend goed op en zorgt er voor dat beide partijen, verkoper en koper, deze ondertekenen. Notarissen hebben een onpartijdige, onafhankelijke status en houden zich bezig met allerlei zaken die een juridisch karakter hebben en voornamelijk met het familie- erf- en vermogensrecht. Zij zijn al vanaf de zestiende eeuw in ons land actief.

Taken
Na de inlijving van ons land bij Frankrijk in 1811 werd het notariaat op Franse leest geschoeid. Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen waren al in respectievelijk 1796 en 1808 voorgegaan. Notarissen namen vanaf die tijd ook taken van het plaatselijk gerecht (schepenenbank) over. Zij gingen zich nu ook bezig houden met het transport van onroerend goed, openbare verkopingen en veilingen.

Digitaal

De akten van de notarissen (ook wel minuten of protocollen genoemd) worden na 75 jaar bewaard bij de regionale historische centra en de gemeentearchieven en zijn in de studiezalen te raadplegen. Van de notariële akten die in het Zeeuws Archief berusten is nu een index van persoonsnamen over de periode 1811-1837 digitaal te doorzoeken in Zeeuwen Gezocht. Het gaat in totaal om 17.592 namen van personen die een rol hebben gespeeld bij de aankoop of verkoop van onroerend goed op Walcheren, als verkoper, koper, of gemachtigde van één van hen. Andersoortige akten, zoals testamenten en huwelijkse voorwaarden zijn niet ingevoerd. Het is invoerwerk van één vrijwilliger van het Zeeuws Archief.

Gezicht op een deel van de Korendijk te Middelburg, ter hoogte van de Goese Korenmarkt, met de oliemolen in het pakhuis Luyck (Kousteensedijk 22) van de firma Spoors en Sprenger. (Zelandia Illustrata deel II nr. 299)

Repertoria
De ingevoerde gegevens zijn overgenomen uit de repertoria. Dat zijn chronologische overzichten van de diverse akten die de notaris voor zijn cliënten heeft opgemaakt. Genoteerd werd de datum van de akte, de soort akte en een korte omschrijving van de inhoud. De overzichten werden per jaar gemaakt, in tweevoud. Het tweede exemplaar moesten de notarissen inleveren bij de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg en vanaf 1838 de Arrondissementsrechtbank.

Middelburg
Het bijzondere aan de invoer van de repertoria van de Walcherse notarissen over de periode 1811-1837 is dat gegevens van de akten die bij de Middelburgse notarissen zijn gepasseerd nu toegankelijk zijn geworden, terwijl de minuten van de akten van de notarissen zelf in mei 1940 zijn verloren gegaan. Dit betekent dat vooral van Middelburgse huizen, fabrieken, molens, buitenplaatsen en boerderijen gegevens over de eigenaren, het adres en de naam van het object makkelijker te vinden zijn. Via het zoekveld ‘Alle velden’ kunt u dus ook op straatnaam of huisnaam zoeken.

Akten
Van de transportakten die door andere notarissen op Walcheren die tussen 1811 en 1837 zijn opgemaakt kunt u wel de minuten van de akten raadplegen. Voor de Vlissingse notarissen verwijzen wij u naar het Gemeentearchief van Vlissingen. Die van Veerse en Domburgse notarissen kunt u raadplegen in de studiezaal van het Zeeuws Archief.

De index is apart te doorzoeken door als ‘Bron’ ‘Persoon in notariële akte’ te selecteren.

Meer weten over de Middelburgse woningmarkt 200 jaar geleden? Lees hier verder.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten