woensdag 16 januari 2013

Appels en peren


Sinds medio november 2012 biedt het Zeeuws Archief de mogelijkheid om online scans van de akten van de burgerlijke stand van Schouwen-Duiveland te raadplegen. Dat kan via de websites Zeeuwengezocht.nl, Archieven.nl en die van het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland. De scans zijn gekoppeld aan de persoonsgegevens die jarenlang door vrijwilligers zijn ingevoerd in de computer. Wie de scans wil downloaden betaalt een kleine vergoeding.

Opmerkingen
Het op deze manier aanbieden van de scans levert opmerkingen van ons publiek op. Via internet beweren mensen dat het Zeeuws Archief, maar eigenlijk het hele openbaar archiefwezen in ons land, geld wil verdienen aan de genealogen door hen te laten betalen voor scans van akten van de burgerlijke stand. We vinden het jammer dat deze voorziening negatieve reacties oproept.

Gratis
De opmerkingen richten zich voornamelijk op het feit dat via de website FamilySearch.org scans van akten van de openbare burgerlijke stand van heel Nederland gratis te raadplegen en te downloaden zijn. Met behulp van de website Genver.nl kunnen de scans van deze akten worden teruggevonden
Hieronder leggen we puntsgewijs uit wat er komt kijken bij het digitaliseren van archiefstukken en wat de verschillen zijn tussen de beschikbare scans op FamilySearch (FS) en die op de websites van het Zeeuws Archief (ZA).

Kosten digitalisering
Sinds de digitalisering in zwang is gekomen, wordt steeds meer materiaal (dat vroeger alleen in de studiezaal beschikbaar kon worden gesteld) als extra dienstverlening via het internet beschikbaar gesteld. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn te verdelen in:
1. kosten per project:
* Materiële voorbereiding van de stukken voor digitalisering
* Digitalisering van de stukken
* Controle van de digitalisering en koppelen van de scans aan de online indexen en inventarissen
* Ontwikkelen website
Deze werkzaamheden hebben we voor het project scannen burgerlijke stand uitgelegd om dit weblog
2. jaarlijks terugkerende kosten:
* Onderhoud database
* Hosting database
* Onderhoud en hosting website
* Duurzame opslag van de scans

Duurzaamheid
De scans van het ZA zijn opgenomen met de specificaties waarmee ze duurzaam kunnen worden bewaard in het digitaal depot. Enkele van die specificaties zijn: kleur, 300 dpi en bestandsnaam. Duurzame opslag van digitale bestanden is een taak van de archivaris, die ervoor moet zorgen dat deze ook na een periode van tientallen jaren nog raadpleegbaar zijn.
De scans van FS zijn gedigitaliseerde zwart-wit microfilms die de Mormonen in de jaren zeventig en tachtig van de afgelopen eeuw hebben gemaakt in het toenmalige Rijksarchief in Zeeland met als doel een kopie ten behoeve van het overdopen van voorouders.

Gebruik
De scans van de akten van de burgerlijke stand van het ZA kunnen worden gebruikt door de afdeling Bevolking van elke Zeeuwse gemeente die meebetaalt aan het project. Zo kunnen de gemeenten hun burgers sneller helpen. De Gemeente Schouwen-Duiveland werkt op deze manier.

Compleetheid
De scans van de akten van de burgerlijke stand via FS betreffen alle voormalige gemeenten in Zeeland, maar beslaan niet de gehele periode van openbaarheid. De scans van de voormalige gemeenten die het ZA beschikbaar stelt, beslaan de gehele periode van openbaarheid.

Vindbaarheid
De scans van het ZA zijn gekoppeld aan de akten in een database waardoor de scans makkelijk te vinden zijn. De website Genver.nl biedt weliswaar de mogelijkheid om per gemeente en per soort akte de juiste ‘film’ te vinden op de website van FS, maar het blijft arbeidsintensief.

Beschikbaarheid
De scans van zowel FS als ZA zijn gratis te raadplegen. Het downloaden van een scan is bij FS gratis, bij het ZA moet er worden betaald, zoals dat al decennia gebruikelijk is bij traditionele fotokopieën. Daar staat tegenover dat de scans van het Zeeuws Archief van hoge kwaliteit zijn.
Het Zeeuws Archief biedt de scans aan in de Archiefbank. In de loop van dit jaar zal via deze Archiefbank de onderzoeker de mogelijkheid krijgen scans te bestellen van bijna alle archiefstukken, die beschikbaar zijn op de websites van het Zeeuws Archief en Archieven.nl.

De prijs van de scans in de Archiefbank is afhankelijk van de hoeveelheid ‘credits’, die de gebruiker aanschaft. Wie veel scans nodig heeft en dus veel credits aanschaft, betaalt een lagere prijs. Overigens wordt het betalen met deze credits in de loop van dit jaar bij steeds meer archiefdiensten ingevoerd. Ook bij deze archiefdiensten kunnen diezelfde credits worden besteed.
Net als Familysearch zijn er archiefdiensten die het door hen gedigitaliseerde materiaal online gratis beschikbaar stellen. Er zijn echter ook archiefdiensten die dat niet doen. Het Zeeuws Archief heeft ervoor gekozen de scans gratis ter inzage te geven en daarnaast een kleine vergoeding te vragen voor het downloaden, dit is immers een vorm van extra dienstverlening omdat onderzoekers niet meer naar het archief hoeven te komen voor hun onderzoek, maar via de website 7 dagen per week, 24 uur per dag geholpen kunnen worden.

Met behulp van de vergoeding wordt een klein deel opgevangen van de vaste kosten die voor deze service gemaakt moeten worden. Daardoor kunnen we de digitale dienstverlening steeds iets uitbreiden, terwijl daarnaast de mogelijkheid blijft bestaan de originelen gratis in te zien in de studiezaal. Dit is immers een wettelijke taak.

Verschil
Uit bovenstaande moge duidelijk zijn dat de werkwijze en doelstellingen van ZA en FS volstrekt verschillend zijn. Het is een verhaal van appels en peren.

dinsdag 8 januari 2013

Zeeuwen Gezocht in 2013

Wat kunt u in het nieuwe jaar van Zeeuwen Gezocht verwachten?

Nieuwe bestanden
- Geboorteakten burgerlijke stand 1912 (al beschikbaar)
- Huwelijksakten burgerlijke stand 1937 (al beschikbaar)
- Overlijdensakten burgerlijke stand 1962 (al beschikbaar)
- DTB-registers van enkele kerkelijke gemeenten op Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland (vóór 1811)
- De laatste zeven delen van het bevolkingsregister Middelburg 1930-1937
- Patiëntenregisters van het Gasthuis te Middelburg 1814-1909.

Vernieuwde bestanden
- Een groot aantal bestanden zal opnieuw worden toegevoegd met daarbij de correcties.

Scans
- In samenwerking met Zeeuwse gemeenten worden er scans toegevoegd aan de data van de akten van de burgerlijke stand. Als eerste zullen dat de scans zijn van de akten van de burgerlijke stand van de voormalige gemeenten in de gemeente Veere.
- Een eerste begin van scans van andere bronnen dan die van de akten van de burgerlijke stand.

Synoniemenlijsten
- Een nieuwe versie van de synoniemenlijsten voornamen en achternamen.

WieWasWie
- De in Zeeuwen Gezocht beschikbare DTB-registers worden ook doorzoekbaar in WieWasWie.

Workshops
Dit jaar zijn er ook weer enkele mogelijkheden om een workshop bij te wonen waarin uitleg wordt gegeven over hoe u het beste kunt zoeken in Zeeuwen Gezocht en WieWasWie. Hier enkele data:
- Zaterdag 19 januari in Hulst. Lezing 'Internet en genealogie'. Activiteit van de Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten', De Lieve in Hulst om 14.00 uur
- Zaterdag 9 maart in Kapelle. De websites WieWasWie en WatWasWaar toegelicht. Activiteit van de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging, De Vroone in Kapelle om 14.00 uur.
- Vrijdag 15 maart in Middelburg. Workshop 'Zeeuwse voorouders digitaal'. Zeer uitgebreide workshop in het Zeeuws Archief. Meer informatie op de website van het Zeeuws Archief.
- Zaterdag 2 november in Middelburg. Workshop 'Zoeken in Zeeuwen Gezocht en WieWasWie' tijdens de Genealogische Contactdag Zeeland in het Zeeuws Archief.


Via dit blog, via Zeeuwen Gezocht, via Twitter en via Facebook houden wij u op de hoogte.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

vrijdag 4 januari 2013

Zeeuwen Gezocht in 2012

Evenals over de voorgaande jaren presenteren wij u hierbij de cijfers van vorig jaar, 2012; op basis van de statistiek van de website (Google-Analytics) en de statistiek van MAIS-Internet.
De  hierna vermelde cijfers geven uitsluitend de bezoekers/bezoekencijfers en geraadpleegde persoonsgegevens van het Zeeuws Archief via de website Zeeuwen Gezocht weer. Deze bestanden zijn ook te raadplegen via de website van het Zeeuws Archief (tabblad Personen) en de website Archieven.nl.

Persoonsvermeldingen
Het aantal persoonsvermeldingen steeg het afgelopen jaar van
6.949.101 naar 7.155.253, een stijging van 206.152 persoonsvermeldingen. Dat is nog altijd 70.763 minder dan het aantal waarmee we in oktober 2011 Zeeuwen Gezocht met ISIS afsloten.
De meeste nieuwe gegevens betroffen bestanden die in het oude Zeeuwen Gezocht reeds beschikbaar waren, maar bij de grote conversie van 2011 niet waren meegenomen. Het grootste bestand hiervan was het Bevolkingsregister van Middelburg 1900-1937, dat voor het nieuwe Zeeuwen Gezocht door twee vrijwilligers is aangevuld met aanvullende gegevens.
Nieuw toegevoegd zijn de registers met gegevens over leerlingen van de Rijkskweekschool te Middelburg over de jaren 1876-1952.

Voor een volledig overzicht van nieuwe en vernieuwde bronnen zie de pagina Update 2012.

Scans
Nieuw in 2012 zijn de scans van de akten van de burgerlijke stand van Schouwen-Duiveland. Deze digitale opnames zijn aan de data van de akten gekoppeld en vanaf 14 november te raadplegen en tegen betaling te downloaden. Het loopt nog niet zo storm met het downloaden. Veel onderzoekers melden dat zij de scans op de website FamilySearch.org raadplegen.


In de zomermaanden wordt Zeeuwen Gezocht minder bezocht dan in de wintermaanden.
Dat patroon is elk jaar hetzelfde.
Aantallen bezoekers en bezoeken
Op jaarbasis hebben 79.165 verschillende bezoekers de website Zeeuwen Gezocht bezocht. Zij brachten 269.255 bezoeken. In totaal werden er
3.164.706 zoekvragen gesteld, dat zijn er 8.647 per dag. Gemiddeld werd de website 20 minuten per bezoek bezocht. De drukstbezochte dag was zaterdag 22 december met 2.920 bezoekers. Een reden hiervoor kunnen we niet bedenken of het moet zijn dat veel mensen gegevens over hun voorouders wilden opzoeken en checken om daarmee de familie tijdens het kerstdiner te vermaken.

De aantallen zoekvragen per maand heeft hetzelfde patroon.

WieWasWie
In oktober en november werden de bestanden van de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de burgerlijke stand van heel Zeeland toegevoegd aan de database van het nieuwe landelijke platform WieWasWie.nl, dat vanaf 1 januari 2013 de website GenLias vervangt.

Reacties
Het aantal reacties per email die wij van u ontvingen, was wederom hoog: 2.734. De meeste betreffen foutmeldingen, die wij uiteraard checken en indien nodig in de database aanbrengen. Nogmaals dank hiervoor.
Het aantal volgers op Twitter steeg met 73 naar 300 personen en instellingen.

In ons volgende blogbericht informeren wij u over onze plannen voor 2013.
Een voorspoedig nieuw jaar toegewenst.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

dinsdag 1 januari 2013

Voorspoedig 1912, 1937 en 1962 toegewenst

Een nieuw jaar biedt voor iedereen die onderzoek doet naar voorouders nieuwe kansen: de openbaarheidbeperkende termijn voor de akten van de burgerlijke stand schuift weer één jaar op en dat betekent dat nieuwe gegevens beschikbaar komen.

Met ingang van vandaag, 1 januari 2013, zijn de geboorteakten van de burgerlijke stand van het jaar 1912, de huwelijks- en echtscheidingsakten van het jaar 1937 en de overlijdensakten van het jaar 1962 openbaar geworden. Het is ons gelukt om de gegevens van deze akten van de toenmalige gemeenten in Zeeland vanaf vandaag via het internet aan te bieden.Misschien is het Zeeuws Archief hiermee wel de eerste archiefdienst in Nederland.
U kunt de gegevens van de nieuw openbaar geworden akten raadplegen via Zeeuwen Gezocht en Archieven.nl. Als de 'oogstmachine' van WieWasWie goed werkt, dan zijn deze akten binnenkort ook via die website te raadplegen.


Voor het overzicht van de beschikbare akten van de burgerlijke stand in Zeeuwen Gezocht zie:
geboorteakten
huwelijksakten
overlijdensakten

Veel plezier met de nieuwe gegevens en een voorspoedig onderzoek toegewenst!

'Team Zeeuwen Gezocht'