dinsdag 22 november 2011

Gratis workshop Zeeuwen Gezocht


Dinsdag 6 december a.s. organiseert het Zeeuws Archief een gratis workshop 'Zoeken en vinden met het nieuwe Zeeuwen Gezocht'. In het auditorium van het Zeeuws Archief aan het Hofplein te Middelburg kunnen 45 geïnteresseerden deelnemen aan deze workshop. Tijdstip is 's middags van 13.30 tot 15.00 uur.

Tips en trucs
Uit de vele reactie die wij hebben ontvangen blijkt dat veel van onze gebruikers moeite hebben met het zoeken en vinden van de juiste gegevens met de nieuwe website. In deze workshop geven wij u uitgebreid toelichting op de mogelijkheden van het nieuwe Zeeuwen Gezocht. Wij zullen u laten zien dat er weinig verschil is met het oude Zeeuwen Gezocht én dat er ook nieuwe mogelijkheden zijn.

Aanmelden
Om aan deze workshop deel te nemen moet u zich opgeven via het reactieformulier van Zeeuwen Gezocht. De inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst, dus meld u tijdig aan. U kunt uw deelname aan deze workshop goed combineren met een bezoek aan de studiezaal van het Zeeuws Archief. Wij zijn geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Workshop 'Zoeken en vinden met Zeeuwen Gezocht'
Datum: 6 december 2011
Plaats: Zeeuws Archief, Hofplein 16 te Middelburg
Tijdstip: 13.30 tot 15.00 uur.


Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

woensdag 16 november 2011

Inventaris Burgerlijke Stand Zeeland online

Na 76 jaar heeft het Zeeuws Archief weer een bijgewerkte inventaris van de registers van de Burgerlijke Stand van Zeeland. Via de website van het Zeeuws Archief (Zoeken > Archieven) en via Archieven.nl is het overzicht van alle registers houdende akten van geboorte, huwelijksvoltrekking en echtscheiding en overlijden van 161 voormalige gemeenten in Zeeland over de periode 1796/1811-1980 te raadplegen. Behalve deze registers behoren tot dit bestand ook de huwelijkse bijlagen, de eenjarige en tienjarige tafels (indexen) en de registers houdende akten van huwelijksaankondigingen en huwelijksafkondigingen. In het depot van het Zeeuws Archief is de omvang van dit bestand 665 meter.

Dit archiefbestand betreft de dubbele registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Zeeland, ingeleverd bij de arrondissementsrechtbanken in Zeeland, uiteindelijk bij de Arrondissementsrechtbank te Middelburg, later overgedragen aan het Rijksarchief in Zeeland, thans Zeeuws Archief. Ontbrekende registers zijn aangevuld met fotokopieën van de gemeentelijke exemplaren.

De vorige inventarisatie is in 1935 gemaakt door toenmalig chartermeester mej. dr. D.A. Felix. Het betroffen de registers, tafels en stukken van de burgerlijke stand over de periode 1796/1811-1842 die in 1929 naar het Rijksarchief in Zeeland waren overgebracht. In 1904 had haar voorganger, dr. L.W.A.M. Lasonder, een inventarisatie gemaakt van de Zeeuws-Vlaamse registers van de Burgerlijke Stand.

Virtueel bladeren
In tegenstelling tot de oude inventaris van Felix is de nieuwe inventaris digitaal en dat biedt interessante mogelijkheden. U kunt namelijk per beschreven register (van geboorte, huwelijk en overlijden) de ingevoerde gegevens van elke akte raadplegen. U kunt als het ware door het register bladeren. Als op termijn de scans van de akten aan de data zijn gekoppeld kunt u virtueel door elk register bladeren.

Uitleg
Via deze link gaat u naar de nieuwe toegang op de registers van de Burgerlijke Stand van Zeeland.
Standaard wordt de menu-optie Kenmerken getoond. U kunt bij Inleiding een uitgebreide tekst lezen, waarin ook de juridische en archieftechnische aspecten uit de twee oude inventarissen zijn opgenomen. Via Inventaris kunt u de gehele inventaris raadplegen.


Als u 1. kiest (plusje openklikken) en vervolgens bij Gemeenten (1.1) kiest voor Aagtekerke (wederom het plusje openklikken) en vervolgens op 1.1.001 en daarna voor Registers houdende akten van geboorten, 1811-1966 en vervolgens op het jaartal 1811 na het inventarisnummer AAG-G-1811, krijgt u de vermeldingen van alle akten van dat jaar in numerieke volgorde.

Als u in het menu op Inventaris klikt, opent de inventaris en kunt u ook de registers van de andere jaren raadplegen en zelfs van de andere gemeenten. U moet er uiteraard wel rekening meehouden dat de geboorteregisters ná 1910, de huwelijksregisters ná 1935 en de overlijdensregisters ná 1960 nog niet openbaar zijn.

Van akte naar register
Het kan ook andersom. Als u in Zeeuwen Gezocht een vermelding van een akte van de burgerlijke stand aanklikt, ziet u onderaan elke vermelding deze velden staan:

Klik op het Inventarisnummer [AAG-G-1811] en u krijgt binnen de website Zeeuwen Gezocht de beschrijving van het geboorteregister 1811 van de burgerlijke stand van Aagtekerke te zien. In het menu, links, ziet u dat er een detail van de inventaris wordt getoond. Als u klikt op Inzien krijgt u de ingevoerde gegevens van alle geboorteakten in het register van 1811 in numerieke volgorde te zien.
Als u in het menu op Inventaris klikt, opent de inventaris en kunt u ook de registers van de andere jaren en van andere gemeenten raadplegen.

Let op:
Voor de Zeeuws-Vlaamse gemeenten ten tijde van de Republikeinse kalender (1796-1805) werken deze links nog niet (m.u.v. Waterdijk).

Vervolg
Ook voor andere inventarissen waaruit in de beschreven archiefstukken persoonsgegevens in Zeeuwen Gezocht zijn opgenomen, gaan we dit inrichten. De inventaris van de Verzameling Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters in het Zeeuws Archief (ook bekend als DTBL-gids) en de inventaris van de Verzameling Genealogische Afschriften zijn nu aan de beurt. Op die manier wordt het mogelijk alle vermeldingen uit bijvoorbeeld één doopregister of uit een afschrift van een genealogische bron te bekijken én andersom kunt u vanuit een vermelding in Zeeuwen Gezocht naar de inventaris van het betreffende archief of de verzameling.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

dinsdag 8 november 2011

Iedereen moet wennen!

De vernieuwde website Zeeuwen Gezocht is nu bijna twee weken een feit en we kunnen al een beetje de balans opmaken van de reacties van onze gebruikers.

Uit de vele reacties die we hebben ontvangen maken we op dat u toch wel geschrokken bent van de verandering. Sommigen voelen zich, ondanks de uitgebreide informatie die wij de afgelopen maanden hebben gegeven, overvallen.
Over het algemeen zijn de reacties negatief. Dat is jammer, maar wel begrijpelijk. Tien jaar lang heeft iedereen intensief gewerkt met Zeeuwen Gezocht ISIS en via deze website veel gegevens over personen in de archiefbestanden van het Zeeuws Archief gevonden. Met de nieuwe website gaat dit toch wel anders.

De zin 'Niet elke vernieuwing is een verbetering' wordt regelmatig in de reacties genoemd. Wij denken dat u op termijn zult ervaren dat het nieuwe Zeeuwen Gezocht wel degelijk een verbetering is, maar dat heeft enige tijd nodig. Belangrijk hierbij is dat aanpassingen worden gedaan aan de zoekmogelijkheden. Het feit dat de wildcard * pas kan worden gebruikt ná de derde letter vindt iedereen onlogisch en de synoniemenlijst voor voor- en achternamen wordt node gemist. Regelmatig duurt het afhandelen van zoekvragen veel te lang en soms verzanden zoekopdrachten in een foutmelding. Dit ongemak hebben wij gemeld bij de leverancier.

Wij adviseren u om de zoektips op de pagina Tips goed te lezen. We hebben al enkele zinvolle suggesties ontvangen voor verbetering. Dank hiervoor.

De komende weken gaan we verder aan de slag met verbeteringen. Het zoekveld 'Alle velden' is inmiddels verplaatst naar beneden (een wens van enkele gebruikers). Dit zoekveld heeft precies dezelfde functie als het zoekveld 'Woord in tekst' in het oude Zeeuwen Gezocht. U kunt dit veld dus prima gebruiken voor het zoeken met een tweede achternaam of een beroepsaanduiding.
Verder zal het binnenkort mogelijk zijn om fotokopieën te bestellen. Er is kritiek op de prijs, maar die is al sinds 2002 hetzelfde.
De Ree archiefsystemen meldde vandaag dat ze bezig zijn met het implementeren (een wat technische term voor 'realiseren') van de oude vertrouwde synoniemenlijst van voornamen en achternamen en we hopen u over enkele dagen te informeren over de mogelijkheden per register van de burgerlijke stand de ingevoerde akten door te bladeren.

Wordt vervolgd...

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht