dinsdag 20 december 2011

Een zesplus voor Zeeuwen Gezocht

Resultaten enquêtes gebruikers Zeeuwen Gezocht

In de maand oktober en begin november hebben twee studenten van de opleiding Archiefwetenschappen van de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar het zoekgedrag en de tevredenheid van 50 geselecteerde gebruikers van de website Zeeuwen Gezocht. Deze opdracht hebben zij gedaan voor het vak 'Information Retrieval', een Engelse omschrijving voor onder andere het zoeken in databases.
Omdat het Zeeuws Archief in de maand oktober over zou gaan van Zeeuwen Gezocht met de database ISIS naar een website met MAIS-Internet van De Ree archiefsystemen was dit voor de twee studenten een uitgelezen gelegenheid om het oordeel van gebruikers te onderzoeken. De geselecteerde gebruikers zijn over beide websites geënquêteerd. Hoe beoordelen de gebruikers de database die al bijna tien jaar online is en wat zijn hun reacties op de nieuwe database? Zijn er belangrijke verschillen in de 'usertevredenheid' (gebruikerstevredenheid) over de oude en nieuwe website?

De twee studenten hebben drie aspecten onderzocht: 1. zoekgedrag, 2. vindbaarheid en 3. 'usertevredenheid' en snelheid. 

De gebruikte zoekvelden
Zoekgedrag
Aan de hand van de webstatistiek van Zeeuwen Gezocht blijkt dat de website elke dag van de week met nagenoeg dezelfde aantallen wordt bezocht. Er is geen enkele dag die eruit springt. In de namiddag en 's avonds tussen 20.00 en 22.30 uur wordt de website het meest geraadpleegd. De meeste bezoekers komen uit Nederland (84%) gevolgd door de Verenigde Staten en België. Opvallend is het grote aantal Zeeuwen dat de website bezoekt (o.a. te zien aan de provider Zeelandnet).
Bijna iedereen zoekt familiegegevens (90%), maar ook biografische persoonsgegevens scoren hoog (80%). 65% van de gebruikers zoekt langer dan een uur. Hieruit blijkt dat we een zeer trouwe groep gebruikers hebben benaderd.
Meer dan de helft van de zoekvragen gebeurt met drie zoekwoorden, ruim een kwart van de zoekvragen met twee woorden.


Vindbaarheid
In de eerste enquête naar het gebruik van Zeeuwen Gezocht met ISIS gaf 93% van de gebruikers aan heel goed te weten wat men zoekt en dat ook daadwerkelijk vindt. De inhoud van de database van de website is bij deze gebruikers goed bekend.
De meeste gebruikers zijn ook bekend met de zogenaamde 'advanced searchoperators', dat zijn hulptekens die je kunt gebruiken bij het zoeken, zoals *, ?, [ ] en ' of ". De searchoperators die moeten worden gebruikt bij de nieuwe website leverden toch wel wat irritatie op, vooral het gebruik van de asteriks (*)  ná de derde letter. Met de oude website had 40% geen problemen met verschillende schrijfwijzen van namen omdat de synoniemenlijsten naar behoren werkte. Doordat deze lijsten in de nieuwe website nog niet beschikbaar waren, leverde dat meer ontevredenheid op ten aanzien van het vinden van vooral achternamen.

Oordeel nieuwe website kort na de lancering op 27 oktober
'Usertevredenheid' en snelheid
Kort samengevat was de tevredenheid van de 50 geënquêteerde gebruikers over Zeeuwen Gezocht met ISIS hoog: gemiddeld een 9-. Vooral de snelheid en de presentatie van de gegevens scoorden goed. Ook de informatie op de website wordt gewaardeerd. De uitkomsten van dezelfde vragen over de tevredenheid bij de nieuwe website waren aanmerkelijk negatiever. De snelheid was lager en men moest behoorlijk wennen aan de andere manier van zoeken en de presentatie van de gegevens. Met het rapportcijfer 6+ scoort de nieuwe website toch voldoende. De waardering voor de nieuwe website is de laatste weken aan het stijgen. Eén van de geënquêteerde gebruikers mailde deze week: "Ik zou nu een 7 geven".

Conclusie
Met dit onderzoek van de twee studenten van de Universiteit van Amsterdam hebben wij meer inzicht gekregen in de waardering van de oude en de nieuwe website. Dat Zeeuwen Gezocht met ISIS goed zou scoren hadden we wel verwacht. In tien jaar tijd kan bijna iedereen lezen en schrijven met de website en uit de loggegevens lijkt wel dat veel gebruikers ermee opstonden en ermee naar bed gingen. Dat de waardering voor de nieuwe website stijgt, stemt ons tevreden. Er zijn sinds de lancering enkele aanpassingen gedaan, waaronder de beschikbaarheid van de synoniemenlijsten. Daarnaast is er ook nog het menselijke aspect van wennen aan iets nieuws en dat heeft tijd nodig.

De scriptie van de studenten 'Wat vinden de gebruikers van Zeeuwen Gezocht? Vergelijkend onderzoek met behulp van enquêtering naar het oordeel van gebruikers van genealogische databases' is door hun docent met een 8 beoordeeld. Wij feliciteren de dames met dit resultaat.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

vrijdag 16 december 2011

Stem op Zeeuwen Gezocht

De website Zeeuwen Gezocht is deelnemer aan de Geschiedenis Online Prijs 2011. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de beste Nederlandse website over geschiedenis. De winnaar van de publieksprijs krijgt 2.500 euro. 

Naast het publiek wijst ook een vakjury een winnaar aan. De jury beoordeelt geschiedeniswebsites in drie categorieën: Archiefdiensten; Verenigingen en particulieren; Musea en Themasites. Gekeken wordt onder andere naar toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en originaliteit.

Wij roepen alle gebruikers van Zeeuwen Gezocht op te stemmen. Al tien jaar levert onze website een belangrijke bijdrage aan het genealogisch en het historisch onderzoek. Zeeuwse bronnen met persoonsgegevens zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week wereldwijd toegankelijk voor iedereen. Uw stem is een blijk van waardering voor de inspanningen van het Zeeuws Archief (medewerkers en vrijwilligers). Het is voor ons een stimulans om nog meer bronnen (en scans) toe te voegen en om de website verder te verbeteren.

Stem nu op Zeeuwen Gezocht

De Geschiedenis Online Prijs is een initiatief van Archieven.nl en Historisch Nieuwsblad en wordt nu voor de zesde keer uitgeloofd. Eerdere winnaars waren het Anne Frank Huis (2010), het Scholtenhuis (2009) en het Rijksmuseum van Oudheden (2008).

dinsdag 6 december 2011

Zoeken met synoniemen is nu mogelijk

Een belangrijk verschil tussen het nieuwe Zeeuwen Gezocht en het oude met ISIS is het feit dat meerdere schrijfwijzen van voornamen en achternamen niet automatisch worden getoond in de zoekresultaten. Het ontbreken van deze mogelijkheid is één van de meest geuite reacties op de nieuwe website.

In ons blogbericht van 8 november jl. hebben wij aangekondigd dat De Ree archiefsystemen bezig is met het toevoegen van de synoniemenlijsten van voor- en achternamen aan de database. Nu, een maand later, kunt u bij elke zoekactie zelf instellen dat ook meerdere schrijfwijzen van een voor- en of achternaam in de resultaten worden getoond.

Let op: Druk eerst op ctrl-F5 om de zoekpagina te verversen om daarmee de knopjes te activeren. Dit hoeft u alleen de eerste keer te doen. U kunt het zoeken met synoniemen 'aan' (groen V-tje) of 'uit' (rood kruisje) zetten.


Probeert u eens te zoeken met de achternaam: Maliepaard. U zult zien dat ook andere schrijfwijzen van deze naam in het zoekresultaat worden vermeld.

Handmatig bijgewerkt
De synoniemenlijsten van voor- en achternamen zijn het resultaat van 10 jaar Zeeuwen Gezocht met ISIS. Voor een groot deel zijn koppelingen van voor- en achternamen op basis van reacties van gebruikers gemaakt. Suggesties kunt u aan ons blijven insturen via Reageren.

De synoniemenlijsten die wij met Zeeuwen Gezocht ISIS gebruikten kunt u bekijken (stand update 20, januari 2010): voornamen en achternamen (spreadsheets in Google Docs).

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

dinsdag 22 november 2011

Gratis workshop Zeeuwen Gezocht


Dinsdag 6 december a.s. organiseert het Zeeuws Archief een gratis workshop 'Zoeken en vinden met het nieuwe Zeeuwen Gezocht'. In het auditorium van het Zeeuws Archief aan het Hofplein te Middelburg kunnen 45 geïnteresseerden deelnemen aan deze workshop. Tijdstip is 's middags van 13.30 tot 15.00 uur.

Tips en trucs
Uit de vele reactie die wij hebben ontvangen blijkt dat veel van onze gebruikers moeite hebben met het zoeken en vinden van de juiste gegevens met de nieuwe website. In deze workshop geven wij u uitgebreid toelichting op de mogelijkheden van het nieuwe Zeeuwen Gezocht. Wij zullen u laten zien dat er weinig verschil is met het oude Zeeuwen Gezocht én dat er ook nieuwe mogelijkheden zijn.

Aanmelden
Om aan deze workshop deel te nemen moet u zich opgeven via het reactieformulier van Zeeuwen Gezocht. De inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst, dus meld u tijdig aan. U kunt uw deelname aan deze workshop goed combineren met een bezoek aan de studiezaal van het Zeeuws Archief. Wij zijn geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Workshop 'Zoeken en vinden met Zeeuwen Gezocht'
Datum: 6 december 2011
Plaats: Zeeuws Archief, Hofplein 16 te Middelburg
Tijdstip: 13.30 tot 15.00 uur.


Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

woensdag 16 november 2011

Inventaris Burgerlijke Stand Zeeland online

Na 76 jaar heeft het Zeeuws Archief weer een bijgewerkte inventaris van de registers van de Burgerlijke Stand van Zeeland. Via de website van het Zeeuws Archief (Zoeken > Archieven) en via Archieven.nl is het overzicht van alle registers houdende akten van geboorte, huwelijksvoltrekking en echtscheiding en overlijden van 161 voormalige gemeenten in Zeeland over de periode 1796/1811-1980 te raadplegen. Behalve deze registers behoren tot dit bestand ook de huwelijkse bijlagen, de eenjarige en tienjarige tafels (indexen) en de registers houdende akten van huwelijksaankondigingen en huwelijksafkondigingen. In het depot van het Zeeuws Archief is de omvang van dit bestand 665 meter.

Dit archiefbestand betreft de dubbele registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Zeeland, ingeleverd bij de arrondissementsrechtbanken in Zeeland, uiteindelijk bij de Arrondissementsrechtbank te Middelburg, later overgedragen aan het Rijksarchief in Zeeland, thans Zeeuws Archief. Ontbrekende registers zijn aangevuld met fotokopieën van de gemeentelijke exemplaren.

De vorige inventarisatie is in 1935 gemaakt door toenmalig chartermeester mej. dr. D.A. Felix. Het betroffen de registers, tafels en stukken van de burgerlijke stand over de periode 1796/1811-1842 die in 1929 naar het Rijksarchief in Zeeland waren overgebracht. In 1904 had haar voorganger, dr. L.W.A.M. Lasonder, een inventarisatie gemaakt van de Zeeuws-Vlaamse registers van de Burgerlijke Stand.

Virtueel bladeren
In tegenstelling tot de oude inventaris van Felix is de nieuwe inventaris digitaal en dat biedt interessante mogelijkheden. U kunt namelijk per beschreven register (van geboorte, huwelijk en overlijden) de ingevoerde gegevens van elke akte raadplegen. U kunt als het ware door het register bladeren. Als op termijn de scans van de akten aan de data zijn gekoppeld kunt u virtueel door elk register bladeren.

Uitleg
Via deze link gaat u naar de nieuwe toegang op de registers van de Burgerlijke Stand van Zeeland.
Standaard wordt de menu-optie Kenmerken getoond. U kunt bij Inleiding een uitgebreide tekst lezen, waarin ook de juridische en archieftechnische aspecten uit de twee oude inventarissen zijn opgenomen. Via Inventaris kunt u de gehele inventaris raadplegen.


Als u 1. kiest (plusje openklikken) en vervolgens bij Gemeenten (1.1) kiest voor Aagtekerke (wederom het plusje openklikken) en vervolgens op 1.1.001 en daarna voor Registers houdende akten van geboorten, 1811-1966 en vervolgens op het jaartal 1811 na het inventarisnummer AAG-G-1811, krijgt u de vermeldingen van alle akten van dat jaar in numerieke volgorde.

Als u in het menu op Inventaris klikt, opent de inventaris en kunt u ook de registers van de andere jaren raadplegen en zelfs van de andere gemeenten. U moet er uiteraard wel rekening meehouden dat de geboorteregisters ná 1910, de huwelijksregisters ná 1935 en de overlijdensregisters ná 1960 nog niet openbaar zijn.

Van akte naar register
Het kan ook andersom. Als u in Zeeuwen Gezocht een vermelding van een akte van de burgerlijke stand aanklikt, ziet u onderaan elke vermelding deze velden staan:

Klik op het Inventarisnummer [AAG-G-1811] en u krijgt binnen de website Zeeuwen Gezocht de beschrijving van het geboorteregister 1811 van de burgerlijke stand van Aagtekerke te zien. In het menu, links, ziet u dat er een detail van de inventaris wordt getoond. Als u klikt op Inzien krijgt u de ingevoerde gegevens van alle geboorteakten in het register van 1811 in numerieke volgorde te zien.
Als u in het menu op Inventaris klikt, opent de inventaris en kunt u ook de registers van de andere jaren en van andere gemeenten raadplegen.

Let op:
Voor de Zeeuws-Vlaamse gemeenten ten tijde van de Republikeinse kalender (1796-1805) werken deze links nog niet (m.u.v. Waterdijk).

Vervolg
Ook voor andere inventarissen waaruit in de beschreven archiefstukken persoonsgegevens in Zeeuwen Gezocht zijn opgenomen, gaan we dit inrichten. De inventaris van de Verzameling Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters in het Zeeuws Archief (ook bekend als DTBL-gids) en de inventaris van de Verzameling Genealogische Afschriften zijn nu aan de beurt. Op die manier wordt het mogelijk alle vermeldingen uit bijvoorbeeld één doopregister of uit een afschrift van een genealogische bron te bekijken én andersom kunt u vanuit een vermelding in Zeeuwen Gezocht naar de inventaris van het betreffende archief of de verzameling.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

dinsdag 8 november 2011

Iedereen moet wennen!

De vernieuwde website Zeeuwen Gezocht is nu bijna twee weken een feit en we kunnen al een beetje de balans opmaken van de reacties van onze gebruikers.

Uit de vele reacties die we hebben ontvangen maken we op dat u toch wel geschrokken bent van de verandering. Sommigen voelen zich, ondanks de uitgebreide informatie die wij de afgelopen maanden hebben gegeven, overvallen.
Over het algemeen zijn de reacties negatief. Dat is jammer, maar wel begrijpelijk. Tien jaar lang heeft iedereen intensief gewerkt met Zeeuwen Gezocht ISIS en via deze website veel gegevens over personen in de archiefbestanden van het Zeeuws Archief gevonden. Met de nieuwe website gaat dit toch wel anders.

De zin 'Niet elke vernieuwing is een verbetering' wordt regelmatig in de reacties genoemd. Wij denken dat u op termijn zult ervaren dat het nieuwe Zeeuwen Gezocht wel degelijk een verbetering is, maar dat heeft enige tijd nodig. Belangrijk hierbij is dat aanpassingen worden gedaan aan de zoekmogelijkheden. Het feit dat de wildcard * pas kan worden gebruikt ná de derde letter vindt iedereen onlogisch en de synoniemenlijst voor voor- en achternamen wordt node gemist. Regelmatig duurt het afhandelen van zoekvragen veel te lang en soms verzanden zoekopdrachten in een foutmelding. Dit ongemak hebben wij gemeld bij de leverancier.

Wij adviseren u om de zoektips op de pagina Tips goed te lezen. We hebben al enkele zinvolle suggesties ontvangen voor verbetering. Dank hiervoor.

De komende weken gaan we verder aan de slag met verbeteringen. Het zoekveld 'Alle velden' is inmiddels verplaatst naar beneden (een wens van enkele gebruikers). Dit zoekveld heeft precies dezelfde functie als het zoekveld 'Woord in tekst' in het oude Zeeuwen Gezocht. U kunt dit veld dus prima gebruiken voor het zoeken met een tweede achternaam of een beroepsaanduiding.
Verder zal het binnenkort mogelijk zijn om fotokopieën te bestellen. Er is kritiek op de prijs, maar die is al sinds 2002 hetzelfde.
De Ree archiefsystemen meldde vandaag dat ze bezig zijn met het implementeren (een wat technische term voor 'realiseren') van de oude vertrouwde synoniemenlijst van voornamen en achternamen en we hopen u over enkele dagen te informeren over de mogelijkheden per register van de burgerlijke stand de ingevoerde akten door te bladeren.

Wordt vervolgd...

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

woensdag 26 oktober 2011

De nieuwe website van Zeeuwen Gezocht

Het werd toch nog een race tegen de klok om de nieuwe website Zeeuwen Gezocht vóór 1 november online te krijgen, maar het is gelukt. Vandaag is het IP-adres van de nieuwe website aangemeld en in de loop van deze dag hebben steeds meer gebruikers kennis kunnen maken met de vernieuwde website.

Een lange aanloop
Via dit blog hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de overgang van Zeeuwen Gezocht met ISIS naar Zeeuwen Gezocht met MAIS-Flexis en MAIS-Internet van De Ree archiefsystemen. Wij zochten sinds 2007 een geschikte opvolger voor ISIS als applicatie voor het beheren en publiceren van persoonsbestanden via internet. Aanvankelijk was het plan om de aparte website met Zeeuwse persoonsbestanden op te geven en volledig deel te nemen aan de opvolger van Genlias, WieWasWie.nl. Maar omdat dit nieuwe, landelijke platform niet alle Zeeuwse bestanden zal kunnen publiceren, hebben wij gekozen voor MAIS-Flexis met MAIS-Internet. Dat heeft twee grote voordelen: 1. Eén database voor alle soorten digitale bestanden van het Zeeuws Archief (archieftoegangen, beeldmateriaal en persoonsbestanden) en 2. Vanuit één database kunnen gegevens via verschillende websites worden gepubliceerd, niet alleen via de websites Archieven.nl en WieWasWie.nl, maar ook via de oude vertrouwde website Zeeuwen Gezocht.


De homepage van de nieuwe website

Afscheid van ISIS
Het Zeeuws Archief heeft tien jaar lang ISIS gebruikt voor het publiceren van Zeeuwse persoonsbestanden. In die periode is de database gegroeid van 1 miljoen tot 7 miljoen naamsvermeldingen. Twee tot drie keer per jaar konden wij, met dank aan de onverstoorbare inzet van onze vrijwilligers die vele miljoenen persoonsgegevens invoerden, nieuwe gegevens toevoegen.
De applicatie ISIS is eind jaren negentig ontwikkeld door Hans van der Zanden in opdracht van de Kring van Brabantse Archivarissen. Vooral archiefdiensten in Zuid-Nederland hebben deze applicatie gebruikt. De laatste jaren zijn steeds meer archiefdiensten overgegaan op andere applicaties. ISIS wordt namelijk al jaren niet meer onderhouden door de ontwikkelaar en kan niet meer 'draaien' op de nieuwste servers.
De applicatie ISIS was een ijzersterk concept van Hans van der Zanden. Het kon veel soorten bestandsformaten inlezen en was zeer flexibel in het inrichten van de layouts van de verschillende bronsoorten (geboorteakten, doopakten, bevolkingsregister, enzovoorts). De mogelijkheden van de zoekfunctie werden door de gebruikers zeer gewaardeerd. De hoge waardering voor Zeeuwen Gezocht in de afgelopen tien jaar komt mede door de gebruiksvriendelijkheid van deze applicatie.
Wij kijken met plezier terug op tien jaar Zeeuwen Gezocht met ISIS.

Welkom Mais-Flexis en MAIS-Internet
Met deze nieuwe applicaties kan het Zeeuws Archief weer jaren vooruit met het beheren en publiceren van persoonsbestanden. Het beheren van de honderden digitale bestanden biedt vele voordelen. Wij zijn niet meer gebonden aan een grote, periodieke update, maar kunnen snel, als het moet dagelijks, nieuwe en gecorrigeerde bestanden toevoegen. Daarnaast kunnen wij scans van akten en registers aan de databestanden koppelen en kunnen wij ook relaties maken met de archieftoegangen en het beeldmateriaal, dat immers ook is opgenomen in de MAIS-Flexis database. Zo kunt u vanuit een gevonden vermelding van een persoonsgegeven direct doorklikken naar beschrijving van het stuk in de inventaris van het archief of de verzameling waarin de persoonsnaam voorkomt. Een ander voorbeeld (al zichtbaar voor één collectie) is de dat foto's met personen die in de beeldbank zijn opgenomen, doorzoekbaar en zichtbaar zijn via Zeeuwen Gezocht.


Een voorbeeld van een foto uit de beeldbank die getoond wordt als zoekresultaat in Zeeuwen Gezocht

Zoeken met het nieuwe Zeeuwen Gezocht
Voor u als gebruiker van Zeeuwen Gezocht verandert er veel. U zult misschien moeten wennen aan de andere manier van zoeken. Ook de beschikbare bronnen zijn anders benoemd dan u gewend was. Op de pagina Bronnen zijn de bronnen toegelicht. Op de pagina Tips staat uitgebreid toegelicht hoe u het beste kunt zoeken. De informatiepagina's zijn bijgewerkt en voorzien van voorbeelden van documenten met persoonsgegevens.
Let u er bij het zoeken op dat er andere wildcards (o.a. *) moeten worden gebruikt en dat u nu met de verfijningsopties 'Bron', 'Rol' en 'Plaats' kunt werken. U kunt elke gevonden vermelding als favoriet in uw browser opslaan, of via twitter of facebook rondsturen. Ook kunt u direct per mail naar ons reageren. Helaas is de mogelijkheid om een vermelding te printen of om een fotokopie te bestellen nog niet beschikbaar.

Gaat u gang
Neemt u vooral even de tijd om de nieuwe website te leren kennen. Als u vragen of opmerkingen heeft, stuur ons dan een mail. Wij horen graag uw bevindingen en houden ons aanbevolen voor kritisch en opbouwend commentaar. Via dit blog zullen wij u op de hoogte houden van uw en onze bevindingen. De slogan van het Zeeuws Archief blijft: "Alleen samen kunnen we Zeeuwen Gezocht nog beter maken!"

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

maandag 17 oktober 2011

Lang leve de burgerlijke stand : vier het feest met ons mee!

Dit jaar bestaat de burgerlijke stand in ons land 200 jaar. Voor Zeeland is dat eigenlijk 215 jaar. Het Zeeuws Archief besteedt ruim aandacht aan dit heuglijke feit. De akten van de burgerlijke stand zijn de belangrijkste bron voor onderzoek naar voorouders. Deze genealogische gegevens kunnen leiden tot ontroerende familiegeschiedenissen, maar er zijn nog veel meer toepassingen. We laten u graag kennismaken met verschillende verrassende facetten van onderzoek naar voorouders en familie.
Het Zeeuws Archief nodigt u van harte uit voor het symposium 'Lang leve de burgerlijke stand!' op woensdag 2 november a.s. U kunt zich hiervoor gratis aanmelden.Programma
13.00 uur Welkomstwoord door Hannie Kool-Blokland, directeur Zeeuws Archief
13.05 uur Lief & Leed in Zeeland, meer dan 200 jaar burgerlijk stand, door Leo Hollestelle
Feiten, cijfers en bijzonderheden over de belangrijkste bron voor stamboomonderzoek naar Zeeuwen. Leo Hollestelle is archivaris en projectleider van de genealogische website Zeeuwen Gezocht van het Zeeuws Archief
13.30 uur Wij zijn allen fris en gezond. Zeeuwse emigranten in de 19de eeuw, door Yvette Hoitink
Duizenden Zeeuwen vertrokken in de 19de eeuw naar de Verenigde Staten. Yvette Hoitink laat zien waarom zij de provincie toen hebben verlaten en vertelt over de plaatsen waar zij naartoe gegaan zijn. Met unieke foto’s en gegevens uit 19e-eeuwse bronnen brengt ze de wereld van Zeeuwse emigranten tot leven.
Yvette Hoitink studeerde informatica en werkte daarna mee aan websites van verschillende archieven. Nu is ze medewerker digitale innovatie bij het Nationaal Archief. Via haar eigen website www.dutchgenealogy.nl helpt ze nazaten van emigranten hun verre verwanten in Nederland te vinden.
14.30 uur Een erfelijke ziekte in je familie. Genealogie en genetica, door Eric Hennekam
Genealogisch onderzoek kan helpen de risico’s van een bepaalde medische aandoening, of het risico op herhaling ervan, vast te stellen. Het gaat daarbij om de manier van overerving. Als dat helder in beeld wordt gebracht, kan een vraag als “Hoe groot is de kans dat ik kinderen krijg met dezelfde erfelijke aandoening als mijn broer” beter worden beantwoord.
Eric Hennekam verricht genealogisch onderzoek bij het UMC Utrecht en het
UMC Groningen. Verder is hij docent archiefonderzoek en voert hij opdrachten
uit voor media in binnen- en buitenland.
15.30 uur Pauze
16.00 uur Het pauperparadijs - het spoor terug, door Suzanna Jansen
Suzanna Jansen vertelt hoe ze dankzij archieven - van de burgerlijke stand, van het leger, van rechtbanken, gevangenissen en meer - het verhaal van vijf generaties van haar familie wist te reconstrueren, en daarmee een geschiedenis van twee eeuwen onderklasse wist te schrijven.
Suzanna Jansen is de auteur van ‘Het pauperparadijs, een familiegeschiedenis’ (2008) en ‘De hemel is goud, biografie van een race’ (2011).
Deze lezing is mede mogelijk gemaakt door boekhandel De Drvkkery te Middelburg.
17.00 uur Receptie en signeersessie met Suzanna Jansen in het Zeeuws Archief
18.00 uur Einde programma

* Woensdag 2 november 2011: Hofpleinkerk tegenover het Zeeuws Archief, open vanaf 12.30 uur. Toegang gratis, aanmelden verplicht, via info@zeeuwsarchief.nl of per telefoon 0118-678800.

zaterdag 1 oktober 2011

Deze maand gaat het gebeuren!

De maand oktober 2011 wordt belangrijk voor iedereen die zoekt naar Zeeuwse voorouders. Het Zeeuws Archief neemt na tien jaar trouwe dienst afscheid van het programma ISIS als motor voor de website Zeeuwen Gezocht en lanceert een vernieuwde website met de database van MAIS-Internet van De Ree archiefsystemen. De website WieWasWie.nl gaat deze maand online; het nieuwe, nationale platform voor onderzoek naar personen in historische bronnen dat op korte termijn de website GenLias zal gaan vervangen.

Zeeuwen Gezocht
Op dit moment zijn we met de laatste fase bezig van het uitvoeren van de geconverteerde persoonsbestanden naar MAIS-Internet. Bestanden met persoonsgegevens, vooral die van de burgerlijke stand zijn al sinds enige maanden beschikbaar via de website Archieven.nl en vanaf half september via www.zeeuwsarchief.nl (Zoeken > Personen).

Medio oktober hopen we alle bestanden ook via de website Zeeuwen Gezocht aan te bieden, met uiteraard de bijbehorende informatiepagina’s, de mogelijkheid tot het bestellen van fotokopieën van akten en de mogelijkheid om te reageren.


Zoals u aan de presentatie van de persoonsgegevens via MAIS-Internet op onze website www.zeeuwsarchief.nl kunt zien, ziet het er allemaal heel anders uit. De overgang zal voor u, maar ook voor ons, enorm wennen zijn, maar wij hopen u snel te kunnen overtuigen dat de nieuwe website veel meer mogelijkheden gaat bieden, zoals op termijn het raadplegen en downloaden van scans van akten van de burgerlijke stand, het eenvoudiger bestellen van fotokopieën, het raadplegen van de ingevoerde gegevens per registers van de burgerlijke stand en DTB en het makkelijker vinden van aanvullende gegevens van personen, bijvoorbeeld een foto uit de beeldbank.


Om inzicht te krijgen hoe u als gebruiker het nieuwe Zeeuwen Gezocht ervaart en hoe u nu aankijkt tegen de huidige website, houden wij deze maand een gebruikersonderzoek. Vijftig personen die regelmatig zoeken naar Zeeuwse personen zijn hiervoor benaderd. Over de ervaringen van deze mensen zullen we u in een later blogbericht uitgebreid informeren.

Tijdens de Genealogische Contactdag Zeeland, op 15 oktober a.s., wordt een workshop gehouden waarbij de deelnemers al vast kennis kunnen maken met het nieuwe Zeeuwen Gezocht.

WieWasWie
De ontwikkeling van WieWasWie.nl komt nu ook in de laatste fase.
Tot aanstaande maandag hebben vijftig personen, waaronder de deelnemende archiefinstellingen, de gelegenheid om uitgebreid de bètaversie van WieWasWie.nl te testen. Op het blog van Bob Coret kunt u zien hoe de nieuwe website eruit ziet en kunt u zijn bevindingen lezen over het zoeken in meer dan 17 miljoen documenten en de mogelijkheid stambomen te maken en te beheren.
In de bètaversie van de website zijn nog geen Zeeuwse bestanden beschikbaar en na de officiële lancering van het nieuwe platform deze maand zullen er voorlopig ook geen Zeeuwse data te raadplegen zijn.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

dinsdag 27 september 2011

Genealogische Contactdag Zeeland: 15 oktober 2011

Wilt u uw voorouders beter leren kennen? Kom dan naar de Genealogische Contactdag Zeeland op zaterdag 15 oktober a.s in het Zeeuws Archief. U kunt uw vragen voorleggen aan de deskundigen van de Genealogische Vereniging afdeling Zeeland, het Genealogisch Centrum en het Zeeuws Archief. Verder zijn er genealogische organisaties en werkgroepen aanwezig en kunt u contacten leggen met andere genealogen.

De volgende stands zijn aanwezig:
- Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging
- Stichting Genealogische Publicaties
- Computerprogramma Aldfaer
- Gebruikersgroep HCC-Genealogie
- Bob Coret (genealogie-online, stamboomforum)
- Computerprogramma GensData

Verder kunt u de bestanden van het Genealogisch Centrum Zeeland gratis raadplegen, waaronder meer dan 150 duizend overlijdensberichten.
Let op: de in de studiezaal van het Zeeuws Archief aanwezige bestanden kunnen worden geraadpleegd, aanvraag van stukken uit de depots is deze dag niet mogelijk.

Ook worden er workshops gehouden:
- Internet bij stamboomonderzoek, door Bob Coret, ICT-specialist en deskundige op het gebied van genealogie, 11.00-11.45 en 15.00-15.45 uur
- Zeeuwen Gezocht vernieuwd, door Leo Hollestelle, archivaris Zeeuws Archief. Maak alvast kennis met de vernieuwde website Zeeuwen Gezocht, met handige tips voor nog betere zoekresultaten, 12.00-12.45 uur.

Net als vorig jaar is de Genealogische Contactdag onderdeel van de open dag die het Zeeuws Archief elk jaar organiseert. Voor een overzicht van alle andere activiteiten zie onze website.

- Zaterdag 15 oktober 2011: 10.00-17.00 uur, Hofplein 16 Middelburg.

Let op:
Komt u met de auto, houd dan rekening met het feit er in de binnenstad van Middelburg betaald parkeren geldt. Er zijn enkele parkeergarages op loopafstand van het Zeeuws Archief. Meer informatie.

donderdag 22 september 2011

22 september 1796: start BS in Zeeuws-Vlaanderen

Dit jaar wordt door het archiefwezen uitgebreid aandacht besteed aan het feit dat de burgerlijke stand tweehonderd jaar geleden, in 1811 in ons land van start ging. In vorige blogberichten hebben wij al gemeld dat er voor Zeeland twee uitzonderingen zijn: het grondgebied van Zeeuws-Vlaanderen startte per 22 september 1796 en Vlissingen per 8 april 1808.

Inlijving
Vandaag is het 215 jaar geleden dat de burgerlijke stand in Zeeuws-Vlaanderen officieel in werking trad. De reden waarom dit zoveel jaar eerder gebeurde dan in de rest van Nederland komt omdat de Fransen bij de verovering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden dit deel van Zeeland, samen met enkele delen van Brabant en Limburg bij hun rijk voegden. De wet van 20 september 1792, waarmee de instelling van de registratie van de burgerlijke staat van alle inwoners door de gemeentelijke overheid werd bekrachtigd, werd per 17 juni 1796 ook van kracht voor het door de Fransen ingelijfde gebied. De allereerste akte van de burgerlijke stand is een overlijdensakte, opgemaakt door de agent municipal in zijn nieuwe functie als ambtenaar van de burgerlijke stand van Margraten (Zuid-Limburg) op 4 juli 1796 (maar dat terzijde).

Nieuw jaar
De datum van 22 september 1796 was voor de Franse overheid de eerste datum van een nieuw kalenderjaar. In 1793 voerde de Franse overheid een andere tijdrekening in, de zogenaamde Republikeinse kalender. Deze kalender werd met terugwerkende kracht vanaf 22 september 1792 ingevoerd, waardoor deze datum in september, tevens het begin van de herfst, de eerste dag van het jaar werd.
Toch zijn er in Zeeuws-Vlaanderen al vóór 22 september 1796 akten door de ambtenaren van de burgerlijke stand opgemaakt. De oudste opgemaakte akten volgens de ‘Etat Civil’ dateren van 30 juli 1796. Deze geboorteakten zijn niet ingeschreven in een afzonderlijk register, maar zijn opgetekend in de kerkelijke doopregisters. Eén van de bepalingen bij de invoering van de burgerlijke stand was dat de kerkgenootschappen de registers waarmee zij hun lidmaten en diens kinderen registreerden (doop, trouw- en begraafregisters) bij de overheid moesten inleveren. Zelfs na 22 september werden er nog akten van de burgerlijke stand in doop-, trouw- en begraafregisters ingeschreven. Zestien van deze akten zijn zelfs niet opgenomen in de registers van de burgerlijke stand.
De registratie van deze akten van de burgerlijke stand in de kerkelijke registers noemen we de provisionele burgerlijke stand. De registers van voor het inschrijven van de akten van de burgerlijke stand waren waarschijnlijk nog niet bij de verschillende gemeenten afgeleverd, terwijl de kerkelijke registers al wel door de overheid in beslag waren genomen.

De akten
De eerste akten volgens de wet op de burgerlijke stand in Zeeland in Zeeuwen Gezocht (30 juli 1796, 12 Thermidor an IV).

Kijk voor de eerste zes akten van 22 september 1796 in Zeeuwen Gezocht.

Meer informatie over de Republikeinse kalender.

Toelichting bij de scan
De geboorteakte van Alexandrine van Gassen in het rooms-katholiek doopregister van Hontenisse (studiezaal DTBL Hontenisse 5), ingeschreven op 30 juli 1796 door agent municipal Pieter van Waterschoot. Bovenaan de akte staat vermeld dat op grond van het besluit van 17 juni 1796 het kerkelijk register is overgedragen aan agent municipal Van Waterschoot van de gemeente Hontenisse. Gezien de doorhalingen op deze pagina moest hij nog wennen aan de nieuwe registratie.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

vrijdag 9 september 2011

To be or not to be : de scans van FamilySearch

Er is de laatste maanden op diverse weblogs en genealogische internetfora (o.a. de digitalearchivaris.nl en Stamboomforum.nl) discussie geweest over de mogelijke uitkomst van de besprekingen tussen Projectbureau STAP (de uitvoerder van WieWasWie.nl) en FamilySearch International, onderdeel van The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (ook wel bekend als de Mormonen). Deze besprekingen gingen over de scans van de akten van de Nederlandse burgerlijke stand die sinds vorig jaar via de website FamilySearch.org kunnen worden geraadpleegd. Bureau STAP heeft in opdracht van enkele deelnemende Regionaal Historische Centra (RHC’s; de voormalige rijksarchieven) met FamilySearch gesproken over het feit dat beide websites scans van akten van de Nederlandse burgerlijke stand aanbieden, de één via een abonnement (dus betaald) en de ander gratis, zonder beperkingen.
Aangezien de deelnemende archiefinstellingen databestanden en bijbehorende scans aan WieWasWie leveren, heeft Projectbureau STAP in eerste instantie deze gesprekken gevoerd en de mogelijkheden verkend om deze voor het publiek verwarrende situatie op te lossen.

Kiezen
De archiefinstellingen die van plan zijn deel te nemen aan WieWasWie, dus ook het Zeeuws Archief, moeten besluiten of zij met FamilySearch afspraken willen maken over een aantal zaken:
1. Het ruilen van bovengenoemde scans van de microfilms voor de indexen op deze bronnen, die de afgelopen vijftien jaar met hulp van vele vrijwilligers zijn ingevoerd. Voordeel zou zijn dat RHC’s snel over scans van de akten van de burgerlijke stand kunnen beschikken en deze niet zelf hoeven te maken.
2. Samenwerken met vrijwilligers van FamilySearch om de scans te koppelen aan de indexen zodat de scans gemakkelijk vindbaar worden.
3. FamilySearch stopt voor een aantal jaren met het tonen van de scans van de desbetreffende provincie, zodat deze alleen te raadplegen zijn via WieWasWie en/of de website van het betreffende RHC.


Onze keuze
Het Zeeuws Archief kiest er voor om op dit moment niet met FamilySearch in zee te gaan. De drie belangrijkste redenen zijn:
1. Als beheerder van de akten van de Zeeuwse Burgerlijke Stand vinden wij de kwaliteit van de microfilms onvoldoende. De leesbaarheid is niet altijd optimaal. Daarnaast is onbekend hoe de digitale duurzaamheid van de scans gegarandeerd wordt. Om die reden zijn wijzelf, zoveel mogelijk in samenwerking met Zeeuwse gemeenten, bezig met het scannen van de akten van de burgerlijke stand. Deze scans worden opgenomen in ons digitale depot.
2. Het uitleveren van alle indexen aan FamilySearch vinden wij niet wenselijk omdat deze dan op twee plekken beheerd gaan worden, wat na verloop van tijd verschillen in de indexen zal opleveren. Dat is voor de onderzoeker niet wenselijk. Als beheerder van de akten van de Zeeuwse Burgerlijke Stand willen wij zelf de kwaliteit van de indexen controleren. Er zijn genoeg technische mogelijkheden waarbij andere instellingen de Zeeuwse persoonsdata rechtstreeks vanuit onze database kunnen implementeren in hun website.
3. Het staat iedereen vrij om reproducties van (openbare) bronnen via internet te publiceren. Niet alleen FamilySearch zet bronnen die wij beheren online, maar er zijn diverse andere websites waarop reproducties worden gepubliceerd.

Uw keuze
Via www.ZeeuwenGezocht.nl en www.Archieven.nl kunt u straks scans van akten van de Zeeuwse burgerlijke stand in kleur en van hoge kwaliteit raadplegen en tegen betaling downloaden. Gezien de omvang van het aantal te koppelen scans zal dit geleidelijk aan gebeuren, te beginnen met de scans van de akten van de burgerlijke stand van Schouwen-Duiveland. Naast de twee genoemde websites zullen deze akten straks ook via de website van het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland te raadplegen zijn.

Daarnaast kunt u voor het raadplegen van scans van de Zeeuwse akten van de burgerlijke stand ook terecht op de website van FamilySearch, waar u ook akten van huwelijkse aangiften en –afkondigingen én de huwelijkse bijlagen kunt raadplegen.Een hulpmiddel daarbij is de website www.genver.nl, waarop inhoudsopgaven van de scans van FamilySearch per burgerlijke stand gemeente staan vermeld.

woensdag 31 augustus 2011

Zeeuwen Gezocht en WieWasWie : update stand van zaken

Het is al weer bijna twee maanden geleden dat wij u informeerden over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe website Zeeuwen Gezocht en het landelijke platform WieWasWie.nl. Door de vakantieperiode lagen de werkzaamheden op een lager pitje, maar er is voortgang geboekt.

Zeeuwen Gezocht
De naar MAIS-Flexis geconverteerde bestanden, zoals de DTB-registers, Kadastrale registers 1832, Gedetineerden, Emigranten, Adresboeken Middelburg enzovoorts, zijn in de database ingericht. Dat was een hele klus omdat de veldstructuur van deze bestanden niet altijd gelijkvormig was. Het toevoegen van databestanden in een ORACLE-database vereist dat de structuur van de bestanden meer gelijkvormig is dan in de database van SIS/ISIS. Dat heeft als gevolg dat de presentatie van de verschillende soorten bronnen er anders uit zal zien dan u bent gewend in het huidige Zeeuwen Gezocht.
De komende weken worden de geconverteerde bestanden uitgevoerd (geëxporteerd) naar MAIS-Internet en wordt de zoekingang ingericht.
Het ontwerp van de nieuwe website Zeeuwen Gezocht is klaar. We kunnen alvast verklappen dat de website heel veel lijkt op die van het Zeeuws Archief. De komende maand worden ook de tekstpagina's herschreven en aangepast voor de vernieuwde website. Kortom, het einde is in zicht. We hopen uiterlijk vóór 15 oktober - dan is het Zeeuwse Genealogische Contactdag in het Zeeuws Archief - met Zeeuwen Gezocht-nieuwe-stijl online te zijn.


Francois de Reu (1796-1899), de oudste Zeeuw van de 19de eeuw, blijft de mascotte van Zeeuwen Gezocht

Veel belangstelling
Tot die tijd kunt u nog gebruik maken van gegevens via de huidige website. Uit de statistieken blijkt dat de belangstelling voor de Zeeuwse persoonsgegevens nog steeds erg groot is. Het aantal bezoeken is al maanden hoger dan het gemiddelde van de afgelopen jaren en vooral het aantal pageviews (geraadpleegde pagina's) is erg hoog. In de maand juli lagen de bezoekerscijfers en de pageviews hoger dan in dezelfde maand in de voorgaande jaren, terwijl er deze keer geen update was. U bent duidelijk nog niet uitgekeken op de 2,8 miljoen records in de database. De mogelijkheid die de website Familysearch biedt om scans van de akten van de burgerlijke stand van Zeeland te raadplegen levert ook veel reacties op met foutmeldingen. U kunt nu zelf zien wat er precies in de akten staat.

WieWasWie
Met spanning wordt door veel mensen (ook door de medewerkers van het Zeeuws Archief) uitgekeken naar de lancering van deze nieuwe, nationale website voor onderzoek naar personen in historische bronnen. Aanvankelijk was deze lancering gepland voor medio september, maar in de laatste berichten wordt de laatste week van oktober genoemd. Begin september wordt een gebruikerstest gehouden, waarvoor naast de deelnemende archiefinstellingen ook een groep van toekomstige gebruikers is geselecteerd. De deelnemende instellingen zijn nu druk bezig met het doorspreken van de 'spelregels (het contract) voor deelname. We houden de ontwikkelingen in de gaten. Meer nieuws kunt u lezen op het weblog van WieWasWie.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

dinsdag 5 juli 2011

Zeeuwen Gezocht en WieWasWie : update stand van zaken

U bent vast benieuwd hoe het staat met de nieuwe ontwikkelingen die dit jaar in gang zijn gezet op het gebied van het beschikbaar stellen en raadplegen van persoonsgegevens uit openbare archiefbronnen. De website Zeeuwen Gezocht zal een metamorfose ondergaan en landelijk zal de website WieWasWie de huidige websites GenLias en Digitale Stamboom vervangen.

Zeeuwen Gezocht
De afgelopen maanden zijn honderden persoonsbestanden die in Zeeuwen Gezocht te raadplegen zijn (akten burgerlijke stand, DTB, emigranten, gedetineerden, Kadaster enzovoorts) geconverteerd van Access naar MAIS-Flexis. De conversie van de akten van de burgerlijke stand was in maart klaar en de bestanden zijn vanaf april al te raadplegen via de website Archieven.nl. De conversie van de overige bestanden is nu in de fase van nabewerking. De ervaring van de afgelopen maanden leert dat conversie van datagegevens van de ene naar de andere applicatie een intensieve klus is. De verwachting is dat niet alle bestanden die nu in Zeeuwen Gezocht zijn opgenomen bij de lancering van de vernieuwde website beschikbaar zullen zijn.
Het streven is om de vernieuwde website Zeeuwen Gezocht, met de database van MAIS-Flexis begin oktober online te zetten. We proberen dan ook van enkele gemeenten de scans van de akten van de burgerlijke stand online beschikbaar te hebben.

Nieuwe functionaliteiten
Het zal er straks heel anders uitzien en het zal ook heel anders werken. De data is natuurlijk hetzelfde, maar er zijn nieuwe zoekmogelijkheden. Het bestellen van kopieën zal anders gaan en de scans van de akten van de burgerlijke stand kunnen worden ingezien. Deze scans zijn van betere kwaliteit dan die op de website van Familysearch en bovendien zijn de scans gekoppeld aan de gegevens van de akten, zoals die al vanaf de start van Zeeuwen Gezocht in 2001 te raadplegen zijn. Het is mogelijk deze scans – tegen betaling – te downloaden.

WieWasWie
Het projectteam van WieWasWie werkt hard om dit nieuwe landelijke platform voor onderzoek naar personen in archiefbronnen in de loop van september te lanceren. De afgelopen maanden zijn er proefconversies van bestanden uitgevoerd. In WieWasWie zijn de akten van de burgerlijke stand van heel Nederland raadpleegbaar. Ook biedt de website de mogelijkheid de gevonden gegevens in een stamboomprogramma te verwerken en te publiceren. Ook het delen van gegevens met andere gebruikers behoort tot de mogelijkheden.
Doordat het Zeeuws Archief alle persoonsdata heeft geconverteerd naar MAIS-Flexis kan de data die WieWasWie aanbiedt (burgerlijke stand, DTB, memories van successie) makkelijk in de database van dit platform worden ingelezen. Het voordeel voor ons is dat we de data maar op één plaats hoeven te beheren.

Beschikbaarheid
Al deze voorbereidingen hebben als resultaat dat straks persoonsgegevens uit de bronnen van het Zeeuws Archief op drie websites zijn te raadplegen:
1. via de (nieuwe) website Zeeuwen Gezocht
2. via de website Archieven.nl
3. via de website WieWasWie.nl.
Omdat het Zeeuws Archief via de website Archieven.nl ook de toegangen op de archieven en verzamelingen én de beeldbank beschikbaar stelt, kan via die website makkelijk worden gezocht naar aanvullende gegevens over personen (bijvoorbeeld gegevens in diverse overheidsarchieven, kerkarchieven en beschreven personen op foto’s, tekeningen en prenten).

Preview
De geconverteerde akten van de burgerlijke stand van Zeeland zijn al te raadplegen via Archieven.nl en via deze link krijgt u een indruk krijgen hoe de scans van de akten van de burgerlijke stand worden getoond.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

woensdag 22 juni 2011

Voorbereiding fotografering BS klaar

Een jaar geleden startte het Zeeuws Archief met de voorbereidingen voor het digitaal fotograferen van de akten van de burgerlijke stand van Zeeland t/m 1980. Op dit blog hebben wij u hierover al een paar keer geïnformeerd. José Bakx, medewerker digitalisering, heeft het leeuwendeel van de voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd.

José vertelt
“We zijn gestart op 1 juni 2010 met het project Voorbereiding Burgerlijke Stand Zeeland. Het was een omvangrijk en interessant project. We hebben vele duizenden registers door onze handen laten gaan en kwamen soms rare, vervelende dingen tegen, zoals de oorlogsjaren en de watersnoodramp waarin veel extracten (uittreksels) zaten vastgeplakt, of hele stapels extracten en bijlagen die achter in het register waren gestopt. Deze stapels moesten bij de bijhorende akten worden gevoegd. Heel vaak zaten we met de handen in het haar omdat het zoeken zonder index een heidens karwei was. We hadden een afspraak met de fotografen dat er tussen de laatste akte in het register en de index (als die er al inzat) een witte strook werd geplaatst zodat zij wisten dat er na de laatste akte nog een vervolg kwam om te fotograferen. Bij de huwelijken kwamen we in sommige registers de akten van echtscheidingen tegen die helemaal achterin zaten en waarbij het dus opletten was dat de witte strook werd geplaatst. Datzelfde hadden we bij de overlijdensregisters, want tot circa 1860 waren de akten van de levenloos geboren kinderen achterin ingeschreven.

Depotkarren vol
Elke dag werden er één of meerdere depotkarren met twee meter (in totaal 18 dozen) registers van de burgerlijke stand naar onze werkplek gereden en na het voorbereiden voorzien van een gele genummerde strook. Het gedeelte van het depot waar de dozen met de registers van de burgerlijke stand staan leek op een gegeven moment met al die wapperende stroken die uit de dozen staken net op een Chinees feest.

Studenten
Ik ben begonnen met Bart, die als vakantiekracht was ingehuurd om mij te assisteren, en in oktober is Tessa, student van de Roosevelt Academy in Middelburg, gekomen en samen hebben we er een eind aan gebreid.
Het is nu 22 juni 2011 en we zijn een goed jaar verder. Vanochtend om half 10 stond de laatste doos met stroken op de kar en zo kwam er een einde aan ons project.

Koppelen
We zijn er nog niet; nu moeten alle akten die gefotografeerd zijn aan de ingevoerde akten in de database in Zeeuwen Gezocht worden gekoppeld. Ik denk dat dit project langer zal duren maar het moet gezegd: ook weer heel spannend, vooral omdat ik al het werk wat ik door mijn handen heb laten gaan wederom onder ogen krijg, maar dan op mijn beeldscherm.

Ik wil de archiefassistenten bedanken voor het geduld dat zij moesten opbrengen omdat in de startfase de registers die waren voorbereid niet beschikbaar waren. En ook voor de grote zorgvuldigheid en voorzichtigheid die zij in acht hebben genomen toen het sein meester werd gegeven dat registers weer raadpleegbaar waren terwijl de stroken en extracten nog in de stukken zaten en nog niet waren gefotografeerd.”

José Bakx, medewerker digitalisering

donderdag 16 juni 2011

Vooraankondiging: Genealogische Contactdag Zeeland

De succesvolle Genealogische Contactdag Zeeland vorig jaar oktober in het Zeeuws Archief krijgt een vervolg. Zaterdag 15 oktober a.s. kunt u wederom de grote genealogische verzamelingen van het Genealogisch Centrum Zeeland (waaronder 150.000 overlijdensberichten) en het Zeeuws Archief (Burgerlijke Stand en DTB-registers) raadplegen. Deskundige genealogen en medewerkers van het Zeeuws Archief staan klaar om u te helpen. Bijvoorbeeld met het opzetten van een stamboomonderzoek of met tips om een vastgelopen onderzoek vlot te trekken. Dit jaar hopen we op nog meer genealogische organisaties en verenigingen, waaronder de hobbyclub HCC!Genealogie, die veel kennis heeft van genealogische computerprogramma's. U kunt deze dag contact leggen met andere genealogen.
Let op: er kunnen die dag geen originele stukken uit de depots worden opgevraagd.

De organisatie is in handen van de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Verenging, het Genealogisch Centrum Zeeland en het Zeeuws Archief. Tijdens deze dag wordt ook de Zeeuwse Archievendag gehouden. Over het programma, getiteld 'Goed Zeeuws, goed rond' kunt u later meer op de website van het Zeeuws Archief lezen.
Dit jaar organiseert het Zeeuws Archief tal van activiteiten in het kader van het themajaar '200 jaar Burgerlijke Stand'. Het volledige programma kunt u vinden op de website van het Zeeuws Archief.

Hebt u Zeeuwse voorouders? Kom dan zaterdag 15 oktober a.s. naar het Zeeuws Archief voor de Genealogische Contactdag Zeeland. Dé gelegenheid om uw voorouders te (be)zoeken. Tijdstip: 10.00-17.00 uur, locatie: Hofplein 16 Middelburg.

woensdag 25 mei 2011

Koppelen scans akten Burgerlijke Stand 2

In het blogbericht van 6 september 2010 heeft u kunnen lezen over het project ‘Scannen akten Burgerlijke Stand Zeeland’. Alle registers van geboorten, van huwelijksvoltrekkingen en van overlijdens van Schouwen-Duiveland zijn nu digitaal gefotografeerd en de rest van Zeeland volgt in ras tempo. De volgende stap was het koppelen van de scans aan de verschillende databestanden. Die bestanden bevatten de door onze vrijwilligers ingevoerde gegevens en zijn beschikbaar via de website Zeeuwen Gezocht.

Koppelen
Het koppelen van de scans houdt in dat de er een koppeling gemaakt moet worden tussen de vermelding van een akte en de foto van de akte, de scan, zodat de juiste foto bij de juiste akte komt. Dit lijkt eenvoudig; de eerste gedachte was om dit met behulp van een software programma – beschikbaar gesteld door het Brabants Historisch Informatie Centrum – te doen. Hierbij werden de bestandsnamen in het programma aan de akten gekoppeld in een txt-bestand, dit bestand moest dan omgezet worden en toegevoegd aan de al reeds bestaande accesdatabase. Deze database zou gebruikt worden voor de conversie.
Tijdens het koppelen moet er nog een 'oculaire inspectie' overheen. Elke scan bevat de opname van twee pagina’s van een register. Op twee pagina's staan twee, vier of zelfs zes akten. Er zijn ook allerlei uitzonderingen, zoals bijlagen die in de registers zijn opgenomen. Die bijlagen zijn ook gescand. Vooral in de overlijdensregisters bevinden zich veel uittreksels van overlijdensakten van elders overledenen die ook in het overlijdensregister van de woonplaats van de overledenen zijn ingeschreven.
Deze methode werkte, maar was zeer omslachtig en tijdrovend, dit omdat er in het programma geen mogelijkheid was om meerdere foto’s aan een akte te koppelen en dit dus allemaal nog handmatig per jaar, plaats en soort akte, achteraf moest worden toegevoegd.
Na overleg is toen besloten om een definitieve keuze te maken om de Burgerlijke Stand van Zeeland in het archiefbeheerssysteem MAIS-Flexis te integreren.

Ervaring
Hoera, hiermee had ik al veel ervaring opgedaan bij het Surinameproject. In MAIS-Flexis kan er direct een koppeling met de foto toegevoegd worden zonder al die tussenliggende handelingen en conversies! Dit vergde wel enige aanpassingen door de makers van MAIS-Flexis, De Ree archiefsystemen in Groningen, maar is nu een feit en het koppelen kan beginnen.

Klik op de afbeelding om het scherm goed te bekijken

Tijdrovend, maar leuk
De eerste gemeente, Burgh, is bijna voltooid. Het blijft een hele klus; de ‘oculaire inspectie’ moet ook nog steeds gebeuren, maar dit maakt de simpele handelingen van het koppelen toch nog interessant! Soms kom ik akten tegen waarvan de gegevens nog niet zijn ingevoerd. Zo kan het gebeuren dat u namen van voorouders vindt die in de huidige database van Zeeuwen Gezocht ontbreken.
De komende maanden zal ik zeker twee dagen per week bezig zijn met het koppelen en controleren, een tijdrovende klus, maar onontbeerlijk om straks de akten op uw computerscherm te voorschijn te laten komen. Binnenkort is het de bedoeling dat ik assistentie krijg van een collega (ook José genaamd).

José de Bree, medewerker begeleiding digitalisering

woensdag 11 mei 2011

Feestelijke afsluiting project Burgerlijke Stand Zeeland


Gisterenmiddag is in de trouwzaal van het stadhuis te Veere op feestelijke wijze de voltooiing van de invoer van de openbare akten van de Burgerlijke Stand van Zeeland gevierd. In ruim 15 jaar tijd hebben circa 55 vrijwilligers ruim 1,5 miljoen akten van de burgerlijke stand van de 154 (voormalige) gemeenten in Zeeland in de computer ingevoerd. De resultaten van dit invoerwerk zijn al vanaf de lancering van de website Zeeuwen Gezocht in december 2001 voor iedereen beschikbaar. Bij update 22 in oktober 2010 zijn de laatste akten aan de website toegevoegd. Tijdens de bijeenkomst werden vrijwilligers en oud-vrijwilligers in het zonnetje gezet. De burgemeester van Veere en de directeur van het Zeeuws Archief gaven met het aansnijden van een echte bruidstaart het startsein van het jaarthema van het Zeeuws Archief 'Akten van Lief & Leed. 200 jaar Burgerlijke Stand'.

AKON-project
De aanzet voor het invoeren van gegevens uit de akten van de burgerlijke stand in Zeeland werd gegeven door de Stichting Historische Steekproef Nederland. Deze onderzoeksinstelling doet sinds het begin van de jaren negentig onderzoek naar de levensloop van 78.000 personen die in Nederland zijn geboren tussen 1812 en 1922. Om deze personen zo goed mogelijk te volgen leek het de historisch-demografen handig als er een digitale index van alle overlijdensakten van de burgerlijke stand van heel Nederland zou zijn. Men ontwikkelde een invoerprogramma en noemde het project Algemene Klapper Overlijdensakten Nederland. Omdat de HSN wilde beginnen met het onderzoek naar de levensloop van 4.500 Zeeuwen zochten ze contact met het toenmalige Rijksarchief in Zeeland om een project op te starten waarbij vrijwilligers de gegevens van een half miljoen overlijdensakten zouden invoeren over de periode 1811-1939. Om menskracht te werven werd contact gezocht met de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. In de daar werkzame werkgroep computergenealogie zaten de juiste mensen: ervaring met de akten van de burgerlijke stand en met computers (dat had in die tijd nog lang niet iedereen). De werkgroepleden Jaap Looise en Jan Mol gingen aan de slag met de proefgemeente Oudelande. Aan de hand van hun ervaringen werd het invoerprogramma aangepast. In 1995 ging het project van start met 14 vrijwilligers. In een jaar tijd werden er 28.000 akten ingevoerd.
In 1997 startte de Rijksarchiefdienst het project 'Familiegeschiedenis tot 1780' op. De bedoeling was dat alle openbare huwelijksakten van de burgerlijke stand in heel Nederland werden ingevoerd, zodat mensen via een website heel snel een stamboom konden maken van hun voorouders. De website Genlias ging in 1999 van start. De vrijwilligers van het Rijksarchief in Zeeland gingen toen halsoverkop aan de slag met het invoeren van de huwelijksakten. In april 2002 waren alle huwelijksakten t/m 1922 (164.000 stuks) ingevoerd.

Website
Eind 2001 kwam de website Zeeuws Archief ISIS online. Hiermee stelde het Zeeuws Archief naast de ingevoerde huwelijks- en overlijdensakten ook andere genealogische bronnen voor het publiek beschikbaar.
In november 2004 werd de invoer van de overlijdensakten t/m 1942 (550.000 stuks) afgerond en in oktober 2010 de geboorteakten t/m 1910 (678.000 stuks).
In totaal zijn er 1.523.076 openbare akten van de burgerlijke stand in Zeeland via Zeeuwen Gezocht te raadplegen. Een heuglijk feit in het jaar waarin het archiefwezen uitgebreid aandacht besteedt aan de invoering van de burgerlijke stand door de toenmalige Franse overheid in 1811.

Akten van Lief & Leed
Lees meer over het programma van 200 jaar Burgerlijke Stand op de website van het Zeeuws Archief en download de programmafolder.

Nieuwsitem Omroep Zeeland 10 mei 2011 over dit project


De bruidstaart is gemaakt door de bruidstaartspecialist Martin Poppe uit Serooskerke (W.)

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

vrijdag 8 april 2011

8 april 1808: start burgerlijke stand Vlissingen

Dit jaar wordt door het archiefwezen uitgebreid aandacht besteed aan het feit dat de burgerlijke stand tweehonderd jaar geleden in ons land van start ging. In een vorig blogbericht hebben wij al gemeld dat er voor Zeeland twee uitzonderingen zijn: het grondgebied van Zeeuws-Vlaanderen startte per 22 september 1796 en Vlissingen per 8 april 1808.

De aanleiding voor de invoering van de burgerlijke stand in Vlissingen is een toelichting waard. Na de verovering van de Republiek der Verenigde Nederlanden door de Fransen in de winter van 1794/1795 werd ons land een vazalstaat van Frankrijk, de Bataafse Republiek. Bij de capitulatie-onderhandelingen met het gewest Zeeland en later met de Republiek dwongen de Fransen af dat in deze havenstad een Frans garnizoen werd gelegerd en dat zij gebruik mochten maken van de haven. Vlissingen was voor de Fransen van groot strategisch belang voor de verdediging van het Westerscheldegebied en zij beschouwden de stad feitelijk als onderpand.

Keizer Napoleon zag de havenstad ook als een belangrijke uitvalsbasis voor een aanval op Engeland. Mede om die reden veranderde in 1807 de status van Vlissingen. In het verdrag van Fontainebleau (11 november 1807) werd Vlissingen een Franse stad met als gevolg dat de Franse wetgeving voor het bestuur en de inwoners van kracht werd. Eén van de wetten was de in 1792 ingevoerde wet op de burgerlijke stand. De stad werd toegevoegd aan het Arrondissement van Eecloo, onderdeel van het Departement van de Schelde. Op 17 maart 1808 werden door de rechtbank van eerste aanleg van dit arrondissement de registers "pour servir à enregistrer les naissances, les mariages et divorces, et les décès" aangemaakt en naar Vlissingen gestuurd.

Drie weken later, op 8 april, om 10.00 uur 's morgens werd de geboorte van Frans Daniël Leijnse door Pieter Anthonie Nolson, adjunct-maire en optredend als ambtenaar van de burgerlijke stand, geregistreerd in de eerste akte van de burgerlijke stand van Vlissingen. Frans Daniël, zoon van Cornelis Leijnse en Neeltje Keijnemans, was op 3 april geboren.

Voor Vlissingen liep het niet goed af. In de zomer van 1809 werd de stad zwaar gebombardeerd door de Engelse marine. Vele gebouwen, waaronder het stadhuis, werden verwoest. De registers van de burgerlijke stand van 1808 bleven gespaard, maar die van het rampjaar 1809 zijn niet meer aanwezig.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

Lees meer over de aandacht die het Zeeuws Archief gaat besteden aan 200 jaar burgerlijke stand op het Zeeuws Archief blog.

dinsdag 15 maart 2011

Zeeuwen Gezocht en WieWasWie : stand van zaken

Dit jaar gaat er veel veranderen wat betreft het beschikbaar stellen en raadplegen van persoonsgegevens uit openbare archiefbronnen. Landelijk gaat de website WieWasWie van start, die de huidige websites GenLias en Digitale Stamboom zal vervangen en het Zeeuws Archief komt met een nieuwe versie van de website Zeeuwen Gezocht. De bouw van nieuwe databases en websites is een intensief proces. Wij geven u hier in het kort de huidige stand van zaken:

Zeeuwen Gezocht
Na tien jaar trouwe dienst wordt in de loop van dit jaar ISIS vervangen door MAIS-Flexis als 'motor' van de website Zeeuwen Gezocht. De eerste stap in het overgangsproces is het converteren (omzetten) van de 650 databestanden van Microsoft Access naar MAIS-Flexis. Als eerste is begonnen met de 450 bestanden Burgerlijke Stand (geboorten, huwelijken en overlijden). De conversie hiervan is voorspoedig verlopen en de volgende actie wordt het koppelen van de scans van de akten van de Burgerlijke Stand van de (voormalige) gemeenten op Schouwen-Duiveland.
De conversie van de overige 200 bestanden gaat in twee delen. De grote bestanden zoals de Doop-, Trouw- en Begraafregisters, Lidmatenregisters, Emigranten en kohieren van het Trouwgeld worden nu door De Ree archiefsystemen aangepakt. De resterende kleine bestanden worden door ons zelf geconverteerd.
Daarna wordt de website Zeeuwen Gezocht ingericht: het zoekscherm met verfijningsopties en de presentatie van de gegevens. Zeeuwen Gezocht-nieuwe-stijl zal nog meer mogelijkheden bieden in het zoeken waardoor u makkelijker gegevens zult kunt vinden.
We hopen voor de zomer een eind te zijn.

WieWasWie
De ontwikkeling van de website WieWasWie is ook al een eind op streek. In februari is de proefmigratie van de bestanden die in versie 1.0 beschikbaar komen uitgevoerd. Het Zeeuws Archief heeft hiervoor een bestand van de memories van successie aangeleverd. De bestanden van de deelnemers kunnen op verschillende manieren worden aangeleverd. Met de leveranciers van andere programma's (MAIS-Flexis, Atlantis en Pictura) is overlegd hoe de data uit deze systemen het beste kan worden aangeleverd. Het Zeeuws Archief zal data aanleveren vanuit MAIS-Flexis.
De schermen en de functionaliteiten van de website WieWasWie zijn ook al verder uitgewerkt. Op de website van WieWasWie staan enkele voorbeelden. De website wordt meer dan alleen een database van miljoenen persoonsgegevens uit het hele land met een uitgebreide zoekmachine. Ook bevat de site scans van documenten, persoonlijke pagina’s, stamboompagina’s, informatie over collecties en handleidingen.
Het streven is om de nieuwe website deze zomer operationeel te hebben.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

donderdag 3 maart 2011

Echtscheiding in de 19de eeuw

Kwam dat voor? Jazeker! Wel was het voor 1971 veel moeilijker om te scheiden dan tegenwoordig. Er waren maar vijf redenen die men aan kon voeren als grond voor een echtscheiding en dan nog moest aan allerlei voorwaarden worden voldaan. De gronden waren overspel, curatele op grond van verkwisting, veroordeling tot gevangenisstraf wegens misdrijf van vier jaar of meer, kwaadwillige verlating die minstens vijf jaar had geduurd en mishandeling. Toch slaagde Kornelis Stoel erin om in de laatste decennia van de 19de eeuw tweemaal te trouwen en weer te scheiden.

Kornelis werd in 1845 geboren in Serooskerke, een dorp op het eiland Schouwen, als zoon van Marinus Stoel, boerenknecht, en Cornelia Caan. De twee andere kinderen uit het gezin, twee zusjes die allebei Johanna werden genoemd, overleden voordat ze een jaar oud waren. Als vader Marinus overlijd in 1857 heeft hij zich opgewerkt tot landbouwer, zelfstandig boer dus.

Boer zoekt vrouw
In 1866 trouwt Kornelis zelf met Anna Kosten, dochter van een landbouwer uit Ellemeet. Kornelis is dan 21 en boerenknecht, Anna is 20. In 1867 wordt hun dochter Kornelia geboren. Het meisje wordt helaas slechts 24 dagen oud en overlijdt op 26 mei van dat jaar. Kort daarna, op 7 juli 1867, verlaat Anna de echtelijke woning om er nooit meer terug te keren. Uit de rechtbankverslagen van 1877 blijkt dat ze op haar verzoek door haar broer Marinus Jacob Kosten is opgehaald om terug te gaan naar haar ouderlijk huis in Ellemeet. Haar vader laat haar blijven, want hij is “bekend met het volslagen gemis aan overeenstemming tussen zijn dochter en haren man en begrijpende dat het toch niets worden zou”.

Kornelis vraagt pas na negen jaar, in 1876, echtscheiding aan wegens kwaadwillige verlating die al meer dan vijf jaar duurt. Hij verklaart dat "de gedaagde (Anna) weigert tot haren echtgenoot terug te keren en in die weigering volhardt". Hij is dan landbouwer en kan de proceskosten betalen. Dat is wel nodig ook, want na verhoor van drie getuigen, Anna's vader en broer en een kleermaker uit Serooskerke die Anna heeft zien vertrekken, besluit de rechter dat “overwegende, dat hoewel het niet gebleken zijn van een wettige oorzaak tot het verlaten van de echtelijke woning, niettemin uit de verklaringen der getuigen is kenbaar geworden dat de eischer (Kornelis) van zijne zijde aanleiding tot die verwijdering heeft gegeven.” Kornelis moet de kosten betalen. De scheiding wordt officieel op 2 januari 1877 en wordt zoals gebruikelijk gepubliceerd in de Zierikzeesche Nieuwsbode.

Anna Kostense hertrouwt nog datzelfde jaar met Cornelis Maters, een tabaksplanter uit Valburg. Ze verlaat met haar nieuwe echtgenoot de provincie en overlijdt uiteindelijk in Velsen, Noord-Holland.

Boer zoekt nogmaals een vrouw
Kornelis blijft enige tijd alleen. Pas elf jaar later, op 19 september 1888 trouwt de dan 43-jarige, volgens de huwelijksakte 'zonder beroep', met de veel jongere Grietje Ringelberg (25), ook weer een landbouwersdochter. Wel blijkt dat er ruim voor het huwelijk in 1887 al een zoon genaamd Jan geboren is, die bij het huwelijk door Kornelis als de zijne wordt erkend. Op 29 maart 1890 wordt vervolgens zoon Marinus en op 8 september 1891 zoon Pieter geboren. Pieter overlijdt al weer snel, slechts 3 maanden oud. De kinderen wonen op dat moment alleen bij hun vader, want moeder Grietje heeft op 15 september, een week na de geboorte van Pieter, “in de nacht heimelijk het echtelijk huis verlaten”. Ook zij gaat terug naar haar ouders in Haamstede.

Zes jaar later, als Grietje de scheiding probeert aan te vragen, vertelt ze waarom ze het huis ontvluchtte: “Dat haar gemelde echtgenoot haar niet alleen dikwijls afranselde en de grofste beledigingen toevoegde, maar zelfs dikwijls, telkens als de verzoekster in hoogstzwangere toestand verkeerde, haar uit de één meter hoge bedstede op de stenen vloer heeft gesmeten en verzoekster ook dikwijls plotseling sloeg en op de grond wierp.” Grietje vraagt dan ook echtscheiding aan op grond van één van de andere wettige gronden tot scheiding: mishandeling waardoor haar leven in gevaar wordt gebracht. De echtscheiding wordt, op verzoek van Kornelis, afgewezen op wat we nu een vormfout zouden noemen: Grietje heeft een verklaring van onvermogen tot betalen van de burgemeester van Haamstede gekregen, maar ze woont officieel nog in Serooskerke.

Een half jaar later vraagt Kornelis zelf de echtscheiding aan, nu weer op grond van kwaadwillige verlating. Waarom? Is er op hem ingepraat? Wilde hij alleen op zijn eigen voorwaarden scheiden of wilde hij misschien nog eens een huwelijk aangaan? We weten het niet. Ook Kornelis dient een verklaring van onvermogen in. Blijkbaar is het hem financieel ook niet voor de wind gegaan. De scheiding van tafel en bed wordt uitgesproken op 26 oktober 1897. Dat is niet helemaal hetzelfde als echtscheiding: de beide partners mogen niet zomaar hertrouwen. Pas na drie jaar kan één van beide partners, zonder tussenkomst van de ander, de scheiding van tafel en bed omzetten in een 'echte' echtscheiding. Grietje hertrouwt in 1901 met Abraham van der Ree uit Numansdorp en verlaat met hem de provincie. Waarschijnlijk heeft zij dus omzetting aangevraagd bij de rechtbank, maar dat heb ik niet kunnen vinden. Ze overlijdt in Nieuw-Beijerland.

Boer sterft eenzaam
Kornelis Stoel overlijdt op 28 september 1918, 73 jaar oud. Hij is na zijn tweede echtscheiding niet meer opnieuw gehuwd. In zijn overlijdensakte wordt Grietje Ringelberg nog als zijn partner genoemd. De omzetting in een officiële echtscheiding is dus blijkbaar niet in Serooskerke doorgedrongen...

Lineke van den Bout, projectleider digitalisering burgerlijke stand

vrijdag 21 januari 2011

Storingen Zeeuwen Gezocht: niet allemaal tegelijk!


De laatste week is de website Zeeuwen Gezocht enkele keren 'onderuit gegaan'. Het blijkt dat de belangstelling voor de website sedert update 23 van donderdag 13 januari zo groot is, dat de server af en toe overbelast raakt. Uiteraard zijn we verheugd over de grote belangstelling van het publiek voor Zeeuwse persoonsgegevens, maar het moet natuurlijk wel goed blijven gaan.
Normaal bezoeken 400 tot 500 mensen de website per dag. Deze week worden aantallen tussen de 700 en 800 gehaald met uitschieters naar over de 900.

Betalen?
We constateren dat het aantal bezoekers aan de website is gestegen sinds de website op een nieuwe, snellere server draait. Het lijkt wel of de database massaal wordt 'leeggepompt'. Veel genealogische onderzoekers zijn data-verzamelaars, maar het lijkt wel of sommige denken dat zij nu 'hun slag moeten slaan' omdat in de loop van dit jaar de Zeeuwse persoonsgegevens niet meer (gratis) beschikbaar zouden zijn via internet. Dat is een hardnekkig misverstand, dat regelmatig op genealogische fora de kop opsteekt. Zowel voor Zeeuwen Gezocht als straks voor WieWasWie.nl betaalt u alleen voor het downloaden van scans en voor aanvullende diensten.

Aanpassing
Het hostingsbedrijf heeft een aanpassing op de server aangebracht. Bij extreme drukte wordt de responstijd trager, zodat de server niet teveel wordt belast. Het is maar dat u het weet.

Investeren
Wij adviseren de grootgebruikers hun tempo iets aan te passen, niet allemaal tegelijk. Zoals u in ons vorige blogbericht heeft kunnen lezen investeert het Zeeuws Archief om Zeeuwse persoonsgegevens uit openbare archiefbronnen te kunnen blijven aanbieden. Sterker nog: wij gaan zelfs de kwaliteit van de data en van de zoekmogelijkheden verbeteren en vergroten.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

woensdag 19 januari 2011

Een nieuwe motor voor Zeeuwen Gezocht


Via dit blog informeren wij u regelmatig over de toekomst van Zeeuwen Gezocht. De applicatie ISIS is verouderd en wordt niet meer verder ontwikkeld met nieuwe functionaliteiten. Wij zijn ons dan ook al enige tijd aan het oriënteren op de mogelijkheden om zowel voor onszelf als voor onze bezoekers een applicatie te vinden die wel wordt doorontwikkeld en is toegerust met nieuwe mogelijkheden.

Alles
Aanvankelijk dachten wij dat het nieuwe landelijke platform WieWasWie de vervanger van ISIS kan zijn, maar het blijkt dat dit de eerste jaren niet mogelijk is. In de eerste versie van WieWasWie kunnen niet alle soorten bestanden die nu in ISIS/Zeeuwen Gezocht zijn opgenomen worden gepubliceerd. Mede om die reden hebben wij gekozen voor de applicatie MAIS-Flexis van het bedrijf De Ree archiefsystemen uit Groningen. Hiermee kunnen wij met behulp van de applicatie MAIS-Internet alle nu in Zeeuwen Gezocht beschikbare bestanden beschikbaar stellen.

Eén applicatie
De applicatie MAIS-Flexis wordt door het Zeeuws Archief al sedert 2004 gebruikt voor het beheren van de toegangen op de archieven en verzamelingen die in de depots staan. Deze toegangen kunnen worden geraadpleegd op de website www.archieven.nl. Door nu zowel persoonsbestanden als beeldbestanden in MAIS-Flexis te beheren, kunnen wij dit met één applicatie doen. Dat is efficiënter en bespaart kosten. De beeldbestanden worden nu nog beheerd met Atlantis van Deventit en gepubliceerd via de website Zeeland in Beeld.

Ervaring
De Ree archiefsystemen heeft ervaring met het beheren en publiceren van persoonsgegevens. Enkele archiefdiensten stellen hun persoonsbestanden (akten Burgerlijke Stand, DTB-registers en notariële akten) via de website www.archieven.nl beschikbaar. Ook via hun eigen website zijn persoonsgegevens via het systeem van De Ree te raadplegen. Voorbeelden hiervan zijn het Gemeentearchief Vlissingen en het Streekarchivariaat Voorne-Putten en Rozenburg.

Tijdpad
De overgang naar de website Zeeuwen Gezocht-nieuwe-stijl zal in de loop van dit jaar plaatsvinden. De komende weken worden de 650 databestanden geconverteerd naar MAIS-Flexis; een gigantische klus. Daarna wordt de website Zeeuwen Gezocht opnieuw ingericht. Zodra alles naar onze zin is, gaan we over en nemen we afscheid van ISIS. We verwachten dat dit in september van dit jaar een feit is.

WieWasWie
Via MAIS-Flexis kunnen wij onze data ook beschikbaar stellen via het platform WieWasWie. De website WieWasWie.nl haalt dan de gegevens op, dat heet in ict-termen 'harvesten'. We kiezen dan voor route 1 van het migratietraject van WieWasWie (zie het blogbericht van 1 december 2010). Het voordeel voor ons is dat het beheer van de data maar op één plaats plaatsvindt en dat WieWasWie de bestanden kan harvesten die passen binnen haar collecties.

Alles op een rijtje
Omdat de overgang van ISIS naar MAIS-Flexis best wel een technisch verhaal is, volgen hier puntsgewijs de voordelen voor u als gebruiker en voor ons als beheerder van persoonsbestanden:

Wij:
- Beheer van alle databestanden (incl. personen) in één applicatie
- Waarborg onderhoud en verdere ontwikkeling applicatie
- Mogelijkheid aanbieden geïntegreerd zoeken: niet alleen persoonsnamen in persoonsbestanden, maar ook in beeldbestanden en in toegangen op archieven en verzamelingen van het Zeeuws Archief
- Mogelijkheid aanbieden van scans (in eerste instantie die van de akten van de Burgerlijke Stand)
- Betere bestelmodule voor scans en (papieren) kopieën
- Mutaties in bestanden zijn binnen 24 uur zichtbaar
- Efficiënte deelname aan WieWasWie.

U:
- Stabiele website met extra zoekmogelijkheden
- Geïntegreerd zoeken: zoekresultaten uit zowel persoonsbestanden als beeldbestanden (foto's, prenten, tekeningen) als toegangen op archieven en verzamelingen
- Zeeuwse data ook raadpleegbaar op de landelijke website archieven.nl.
- Raadplegen van scans (in eerste instantie die van de akten van de Burgerlijke Stand)
- Handige bestelmodule voor scans en (papieren) kopieën
- Gemelde correcties zijn snel zichtbaar, niet meer wachten tot een halfjaarlijkse update
- Geen verschillen in data tussen Zeeuwen Gezocht en WieWasWie, zoals nu met Zeeuwen Gezocht en GenLias.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht