dinsdag 1 juni 2010

Nieuw project: Familiegeld Middelburg e.o. 1703-1803


De vrijwilligers die de afgelopen maanden de interne cursus Oud-schrift met succes hebben gevolgd zijn gestart met een nieuw invoerproject: de kohieren van het familiegeld van Middelburg en ressort. Het familiegeld was een soort inkomenstenbelasting die het gewestelijke bestuur van Zeeland in de achttiende eeuw hief. Op basis van een schatting van de totale inkomsten (ook uit vermogen) werd in principe elk gezinshoofd aangeslagen naar inkomensklasse. Slechts bedeelden en personen die voor hun inkomen uitsluitend van eigen ‘handwerk’ afhankelijk waren (en dus ook geen knechten in dienst hadden) waren van belasting vrijgesteld.
De inning van deze belasting was in handen van ontvangers, die per stad en dorp lijsten opmaakten, kohieren genoemd, waarin de belastingplichtigen per klasse van welstand werden ingedeeld. De grondslag van die klassering is in de loop van de achttiende eeuw enkele keren gewijzigd.
Voor dit invoerproject is gekozen voor de kohieren van Middelburg omdat hiermee een deel van de achttiende-eeuwse bevolking van de stad inzichtelijk wordt gemaakt. Door het verlies van de stedelijke en kerkelijke archiefbronnen als gevolg van het bombardement op Middelburg in mei 1940 zijn de kohieren van het familiegeld een interessante alternatieve bron. De kohieren zijn per wijk opgesteld.
De kohieren van de ontvangers van het familiegeld zijn opgenomen in het archief van de Rekenkamer van Zeeland (Rekenkamer D). Behalve de kohieren van Middelburg-stad en Middelburg-buiten-gebied (Noordmonster en Hayman) worden ook de kohieren van de dorpen die administratief bij Middelburg hoorden ingevoerd, t.w.: Middelburgse polder (Nieuwland) Sint Laurens, Buttinge, Hogelande, Grijpskerke en Poppendamme, Melis- en Mariekerke, Buttinge en Poppekerke.

2 opmerkingen: