donderdag 30 december 2010

2011: Burgerlijke Stand 200 jaarIn 2011 wordt in ons land de invoering van de Burgerlijke Stand herdacht. Tweehonderd jaar geleden werd in heel Nederland deze administratie van geboorte, huwelijksvoltrekkingen en overlijden van burgers ingevoerd. Voor Zeeland is dit bijzondere feit betrekkelijk, want in Zeeuws-Vlaanderen werd de Burgerlijke Stand al per 22 september 1796 ingevoerd en in Vlissingen per 1 april 1808.

Napoleon
Dat de Burgerlijke Stand door de Fransen in ons land is ingevoerd is algemeen bekend. Vaak wordt daaraan toegevoegd dat Napoleon de Burgerlijke Stand heeft bedacht om een goede registratie te hebben van de inwoners van zijn rijk t.b.v. de dienstplicht (conscriptie). Dit is echter niet juist, want de Burgerlijke Stand werd in Frankrijk ingevoerd bij Wet van 20 september 1792 en had meer te maken met de doorwerking van de beginselen van de scheiding van kerk en staat. Napoleon verscheen pas een jaar later ‘ten tonele’.

Inlijving
De invoering in 1811 heeft te maken met het feit dat het grondgebied van de toenmalige Bataafsche Republiek bij Frankrijk werd verenigd. De Franse wetten werden voor ons land van toepassing verklaard. Overigens was er al in 1809, ten tijde van het Koninkrijk Holland, een wet ingericht om een burgerlijke stand naar Frans voorbeeld op te zetten. Het grondgebied van Zeeuws-Vlaanderen, onderdeel van het departement van De Schelde met hoofdstad Gent, werd al in 1795 bij Frankrijk gevoegd en Vlissingen, een belangrijk militair-strategisch punt voor de Fransen werd in 1808 bij het Franse keizerrijk gevoegd.

Omschakeling
De invoering van de Burgerlijke Stand was een hele omschakeling voor de toenmalige gemeentebesturen. In afzonderlijke registers voor geboorte, huwelijksvoltrekking en overlijden moest de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, meestal de maire (burgemeester) volgens vastgestelde regels een akte opmaken op basis van de gegevens van een aangever en één of twee getuigen. De akten moesten in de Franse taal worden opgemaakt. Niet alle maires beheersten deze taal, of weigerden, als een soort ambtelijke ongehoorzaamheid, de akten in de Franse taal op te stellen. Na het vertrek van de Fransen in 1814 werden de akten in het Nederlands opgesteld.

BS200
Het Nederlandse archiefwezen besteedt dit jaar uitgebreid aandacht aan deze belangrijke administratie. Tot op de dag van vandaag maakt de gemeentelijke overheid akten van geboorte, huwelijksvoltrekking en overlijden op. Voor stamboomonderzoekers is het een zeer belangrijke bron. De digitale indiceringprojecten hebben echter wel aangetoond dat de administratie niet foutloos is.
Het Zeeuws Archief zal ook ruimschoots aandacht besteden aan 200 jaar Burgerlijke Stand, ook al is de Zeeuwse Burgerlijke Stand ouder. Aan de hand van activiteiten als een expositie, lezingen, workshops, het blog van Zeeuwen Gezocht, landelijke archievendag en genealogische contactdag zullen allerlei interessante aspecten van de Zeeuwse Burgerlijke Stand worden belicht.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

dinsdag 28 december 2010

Zeeuwen Gezocht is jarig !


Vandaag is het precies 9 jaar geleden dat het Zeeuws Archief met een afzonderlijke website is gestart waarmee bestanden met persoonsgegevens kunnen worden geraadpleegd. Op 28 december 2001 kwam de website Zeeuws Archief ISIS online met ruim een miljoen namen, voornamelijk uit de huwelijks- en overlijdensakten van de Burgerlijke Stand. In de loop van de jaren is de database uitgegroeid tot meer dan 7 miljoen naamsvermeldingen uit honderden bronnen uit het Zeeuws Archief. In totaal gaat het om zo'n 2,8 miljoen akten en inschrijvingen, waarvan 1,5 miljoen akten van de Burgerlijke Stand (stand per 1 oktober 2010).

In maart 2005 kreeg de website een andere naam: Zeeuwen Gezocht. Samen met de landelijke website GenLias en de vele websites met persoonsgegevens van andere archiefinstellingen is Zeeuwen Gezocht een onmisbare bron geworden voor genealogisch onderzoek. Dagelijks bezoeken honderden mensen de website, van over de hele wereld, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
De gevolgen voor de studiezaal van het Zeeuws Archief zijn duidelijk zichtbaar. Het aantal onderzoekers naar voorouders is sterk teruggelopen. Ook dit is een landelijke trend.
Hoe Zeeuwen Gezocht bij het tienjarig bestaan eruit zal zien, is nog niet bekend. In 2011 zal er veel veranderen op het gebied van websites met persoonsgegevens. Wij beloven u dat de grote hoeveelheid aan gegevens over Zeeuwse personen in de openbare archiefbronnen tot in lengte van dagen voor iedereen beschikbaar zal blijven.

De groei van de database is na te lezen op de pagina NIEUW in Zeeuwen Gezocht.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

dinsdag 21 december 2010

Publieksblog WieWasWie online


Op Zeeuwen Gezocht Blog informeren wij u regelmatig over de vorderingen van de bouw van WieWasWie.nl, de nieuwe website voor onderzoek naar voorouders in Nederland. Het Zeeuws Archief is één van de deelnemende instellingen die de intentie hebben vanaf najaar 2011 gegevens van personen uit openbare archiefbronnen te publiceren. WieWasWie zal de bekende website GenLias vervangen, maar zal ook bronnen bevatten die nu nog via de Digitale Stamboom en het huidige Zeeuwen Gezocht beschikbaar zijn.

Op het nieuwe blog van WieWasWie kunt u lezen wat u kunt verwachten van WieWasWie. Het blog is speciaal gemaakt om u als nieuwe gebruikers goed te informeren over wat er straks mogelijk is: efficiënt zoeken, gegevens met andere gebruikers delen en ook persoonsgegevens verwerken in een stamboomprogramma of op familiepagina's. Met WieWasWie zal het ook mogelijk zijn om scans van akten te raadplegen en te downloaden. Het nieuwe blog biedt gelegenheid om te reageren en om uw vragen te stellen.

Leest u vooral goed de informatie over het de kosten van het gebruik van de nieuwe website. Er worden straks abonnementen aangeboden waarmee u gebruik kunt maken van extra mogelijkheden. Het raadplegen van de gegevens blijft, zoals u dat al jaren van websites van archiefinstellingen gewend bent, gratis.

maandag 13 december 2010

Afscheid van een genealogisch tijdschrift


Deze maand is het allerlaatste nummer (151) van het genealogische tijdschrift Van Zeeuwse Stam verschenen. Veertig jaar geleden, in januari 1971, verscheen het eerste nummer als contactblad van de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Door middel van kleine artikelen en vragen van leden wilde het bestuur van de Afdeling Zeeland de uitwisseling van gegevens onder de leden stimuleren. Het blad groeide in de loop van de jaren uit tot een kwartaaluitgave vol met bewerkingen van diverse archiefbronnen met relevante Zeeuwse genealogische gegevens. Zeer geliefd was de rubriek die mej. H.A. Gijsbertsen uit Middelburg verzorgde met uittreksels uit de notulen van de weeshuizen te Middelburg uit de zeventiende en achttiende eeuw. Ook bood het blad voor veel genealogen de mogelijkheid om de resultaten van hun onderzoek in de vorm van een genealogie, parenteel of kwartierstaat te laten publiceren.

In 1999 werd de uitgave van het tijdschrift overgenomen door de Stichting Genealogische Publicaties Zeeland.
Veertig jaargangen Van Zeeuwse Stam heeft een berg aan genealogische gegevens opgeleverd die met behulp van indexen op familienamen goed te doorzoeken zijn. De indexen vanaf jaargang 1980 zijn allemaal gemaakt door Ab Risseeuw uit Vlissingen. De index over de periode 1971-1997 is zelfs op Cd-rom uitgebracht. Meer informatie op de website van de Stichting Genealogische Publicaties.

De inhoudsopgave van Van Zeeuwse Stam over de jaren 1990-2010 is ook opgenomen in Zeeuwen Gezocht (groep Genealogieën en kwartierstaten).
Vragen van leden voor leden worden vanaf volgend jaar opgenomen in het tijdschrift Wij van Zeeland, het informatieblad voor de leden van de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

woensdag 1 december 2010

Passen gezochte Zeeuwen in WieWasWie?


De voorbereidingen voor het nieuwe platform voor onderzoek naar personen in openbare archiefbronnen gaan gestaag door. De archiefinstellingen die willen deelnemen aan WieWasWie zijn maandag 29 november geïnformeerd over de conversie (omzetting) en migratie (verplaatsing) van hun databestanden met persoonsgegevens naar het nieuwe platform. Dat wordt een megaklus. Miljoenen records met persoonsgegevens afkomstig van meer dan 20 instellingen moeten worden toegevoegd aan de database van WieWasWie. De datamanager van WieWasWie en iemand van het bedrijf Mindbus, dat de applicatie maakt, gaven die dag uitgebreide toelichting.

Door een werkgroep binnen WieWasWie is samen met Mindbus een datamodel ontwikkeld, het zogenaamde A2A-model (Archive To Archive). Dit is een zeer flexibel model met een beperkt aantal verplichte velden. Het model kent vaste entiteiten: Persoon/Personen, Gebeurtenis, Bron en Object. Er zijn drie verschillende mogelijkheden om persoonsdata in de database van WieWasWie in te brengen, 1: via een ander archiefbeheerssysteem, 2: via GenLias of 3: door de archiefinstelling zelf met de bronbestanden in Access of Excel. De deelnemers zijn vrij in hun keuze. Belangrijk is dat elk record (ingevoerde akte of inschrijving) wordt voorzien van een unieke sleutel (GUID of Global Unique IDentifier) en van een wijzigingsdatum. Deze toegevoegde gegevens zijn belangrijk om de gevonden persoonsgegevens in WieWasWie te kunnen koppelen aan het stamboomprogramma dat ook in de website wordt ingebouwd. Het Zeeuws Archief gaat nu bekijken wat de handigste manier is van datamigratie.
De migratie van de miljoenen datarecords is gepland voor de maanden januari t/m maart 2011.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

donderdag 4 november 2010

Zeeuwen Gezocht (super?) snel


De afgelopen maanden waren er regelmatig klachten over de traagheid van Zeeuwen Gezocht. In ons blogbericht van 8 oktober jl. hebben we u hierover geïnformeerd.
De motor van de database Zeeuwen Gezocht (ISIS) is al tien jaar oud en kan niet op een nieuwere server 'draaien'. Vorige week heeft het hostingsbedrijf de database op een oudere server gezet die een hogere snelheid heeft. Wij hebben u uitgenodigd om deze testserver te gebruiken. De reacties waren positief en vanaf vandaag is de nieuwe server in gebruik. Wij hopen dat de klachten en ergernissen over de traagheid van Zeeuwen Gezocht hiermee zijn opgelost en dat we ISIS, tot het moment dat we volgend jaar overgaan naar een andere applicatie, tot tevredenheid van iedereen operationeel kunnen houden.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

vrijdag 29 oktober 2010

Bouw WieWasWie.nl gestart

Donderdag 28 oktober jl. organiseerde Bureau STAP een bijeenkomst voor de archiefinstellingen die willen deelnemen aan WieWasWie. Op het programma stond de feestelijke viering van de start (met een Engels woord Kick-off genoemd) van de bouw van WieWasWie.nl en de zakelijke en praktische aspecten van deelname.

Een grote stap
Met de aanvang van de bouw van de nieuwe website is een belangrijke stap gezet in het ontwikkelingsproces van het nieuwe landelijke platform voor onderzoek naar personen in historische bronnen. Een twintigtal archiefinstellingen werkt hierin met elkaar samen. Belangrijk in dit proces is het datamodel, met behulp waarvan de verschillende bronnen (akten Burgerlijke Stand, DTB-registers, Memories van successie enzovoorts) moeten worden toegevoegd aan de database van WieWasWie. Er is gekozen voor de ontwikkeling van een flexibel datamodel waarmee heel veel soorten data kunnen worden toegevoegd. Uitgangspunt is uiteraard dat bestanden persoonsnamen, plaatsnamen, data en bronverwijzingen bevatten.
De website biedt op termijn niet alleen de mogelijkheid om te zoeken in de bronnen die archiefdiensten aanbieden, maar ook in websites met genealogische gegevens van verenigingen en particulieren.

Nieuw
De website biedt veel nieuwe functionaliteiten die voor u heel handig zijn. Er kan een persoonlijke pagina worden aangemaakt (een soort MijnWieWasWie), waarmee gegevens kunnen worden gedeeld met anderen. Met behulp van het ingebouwde stamboomprogramma (ondersteunt GedCom 5.5) kunnen de gevonden gegevens worden verwerkt.
Wat de publiekskant betreft kregen de deelnemers ook al inzicht in het ontwerp van de website. De eerste reacties zijn positief. Een 'spionagefoto' van de homepage van de nieuwe website kunt u hiernaast zien.

Megaklus
De lancering van WieWasWie 1.0 is gepland in juni 2011. Tijdens de bijeenkomst werd ook het tijdschema gepresenteerd, want er moet de komende maanden heel veel gebeuren. In december wordt een begin gemaakt met de migratie van de bestanden van de deelnemers die beschikbaar komen in de eerste versie. Gekozen is voor de bestanden die nu ook al in GenLias beschikbaar zijn (BS, DTB en Memories van successie), aangevuld met de opvarenden van de VOC en met kadastrale gegevens.
Die migratie van meer dan 25 miljoen records duurt enkele maanden. In het voorjaar volgt dan een testfase voor de deelnemers en daarna (april/mei) een testfase voor het publiek.

Blijf op de hoogte
Medio november lanceert WieWasWie een blogsite voor het publiek. Hiermee worden de toekomstige gebruikers op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen. Ook via het blog van Zeeuwen Gezocht houden wij u op de hoogte, want het Zeeuws Archief heeft nog steeds de intentie om mee te doen.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

woensdag 27 oktober 2010

DTB-registers in Zeeuwen Gezocht

Nu alle openbare akten van de Burgerlijke Stand van Zeeland in Zeeuwen Gezocht raadpleegbaar zijn, wordt de roep om de DTB-registers steeds luider.

Wat zijn dat voor registers?
De letters DTB staan voor Doop-, Trouw- en Begraaf(registers). In de context van genealogisch onderzoek worden hiermee bedoeld de registers die de diverse kerkgenootschappen hebben opgemaakt met daarin inschrijvingen van dopen, ondertrouw en huwelijksvoltrekkingen en begraven of zelfs overlijden van leden (lidmaten genoemd). En dan vooral vóór de periode van de Burgerlijke Stand, dus voor 1811.
Bij de start van de Burgerlijke Stand in 1796 in Zeeuws-Vlaanderen en in 1811 in de rest van Zeeland vonden de Fransen deze administratie zó belangrijk dat zij de kerkbesturen gelasten deze registers in te leveren. Vanaf die tijd zijn de DTB-registers rijkseigendom geworden en als 'retroacta’ (voorstukken) van de Burgerlijke Stand aangemerkt.

Kenmerken
De kerkelijke registraties van dopen, trouwen en begraven waren minder uniform dan die van de akten van de Burgerlijke Stand. Er waren indertijd zowel door de rooms-katholieke als Nederduits-gereformeerde kerk regels voor de administratie van deze kerkelijke registers opgesteld, maar er was geen controle. De inschrijvingen werden meestal gedaan door de predikant of pastoor. De ene geestelijke had meer oog voor het belang van de inschrijving dan de andere. In Zeeuws-Vlaanderen werd de registratie van katholieke dopen en trouwen bijgehouden door rondtrekkende kloosterlingen van Gent.

Zeeuwse DTB
In 1919 werden bij twee Koninklijke Besluiten de retroacta aan de rijksarchieven overgedragen. Archivaris Abraham Mulder, werkzaam bij het toenmalige Rijksarchief in Zeeland te Middelburg, voltooide in 1925 de inventarisatie van deze registers.
Vijftien jaar later voltrok zich een grote ramp. Als gevolg van het bombardement op Middelburg op 17 mei 1940 ging bijna de helft van het aantal retroacta-registers verloren (528 van de 1.186 registers). Uit veiligheidsoverwegingen was de ene helft van de registers ondergebracht in de kelder van de Provinciale Bibliotheek aan de Lange Delft, de andere helft bleef in het depot van het Rijksarchief. Helaas brandde de kelder van de bibliotheek uit; het depot van het Rijksarchief bleef gespaard.

Overzicht
Het toenmalige Rijksarchief in Zeeland heeft in de jaren tachtig de nog aanwezige registers gefotokopieerd en in de vorm van ingebonden registers op de studiezaal neergezet. Aan deze studiezaalserie werden ook lidmatenregisters uit de verschillende kerkarchieven toegevoegd als alternatieve bron van verloren gegane gegevens uit de DTB-registers. In 1989 werd een nieuwe inventaris gepubliceerd (serie Gidsen/Nadere toegangen nr. 2). Hierin waren ook verwijzingen opgenomen naar indexen op de verschillende registers en naar afschriften en uittreksels die vóór 1940 door archivarissen en genealogen waren gemaakt.
Via de website Zeeuwen Gezocht (pagina Hulpmiddelen) kunt u de laatste versie (oktober 2010) van dit overzicht (in PDF) downloaden. Bij de registers waarvan de bewerkingen in digitale vorm in Zeeuwen Gezocht zijn opgenomen, zijn links naar de website opgenomen. Ook zijn er links opgenomen naar bewerkingen van DTB-registers op de website van het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland en op de websites van particulieren (zie voor de links van deze websites ook de pagina Hulpmiddelen).

Digitaal beschikbaar
Het is een hele klus om de gegevens uit de nog aanwezige Zeeuwse DTB-registers digitaal in te voeren. Kennis van oude handschriften en doorzettingsvermogen zijn daarbij vereisten. De afgelopen jaren zijn door Zeeuwse archiefdiensten, vrijwilligers van de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging én particulieren diverse registers ingevoerd in de computer. De kwaliteit van de invoer is helaas erg wisselend.
Het Zeeuws Archief richt zich bij het digitaliseren van gegevens uit de DTB-registers op Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Als basis hiervoor worden de alfabetische fiches gebruikt die in de jaren zeventig en tachtig door medewerkers van het Administratief Dienstencentrum Zeeland (ADZ) zijn gemaakt. De DTB-registers van Hontenisse worden door een vrijwilliger van de Stichting Genealogisch Centrum Zeeland ingevoerd en de registers van Hulst en omgeving door vrijwilligers van het Gemeentearchief aldaar. Deze bewerkingen worden toegevoegd aan Zeeuwen Gezocht.
Het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland houdt zich bezig met het invoeren van de registers van deze gemeente en fotografeert ze ook. De index en de scans zijn te raadplegen op de website van het gemeentearchief.
De Stichting Genealogische Publicaties richt zich al enkele jaren op het publiceren van de DTB-registers van Noord- en Zuid-Beveland. Deze zijn (helaas) niet via internet te raadplegen, maar door middel van een te bestellen Cd-rom of USB-stick in PDF.

Conclusie van dit overzicht is dat het er voorlopig niet naar uitziet dat alle Zeeuwse DTB-registers via één website beschikbaar komen en dat is niet in het belang van de (genealogische) onderzoeker.

Uitgebreide informatie over de Zeeuwse DTB-registers in:
- A. Mulder, ‘Retroacta van den burgerlijke stand in Zeeland’, ’s-Gravenhage 1925.
- L.M. Hollestelle, ‘Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters aanwezig in het Rijksarchief in Zeeland’ (Gids/Nadere toegang 2), Middelburg 1989.
- Leo Hollestelle en Albert Meijer (red.), ‘Zeeuwen Gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Zeeland’, Middelburg/’s-Gravenhage 2003.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

zaterdag 16 oktober 2010

Live Zeeuwen Zoeken


Vandaag is er veel te doen in het gebouw van het Zeeuws Archief. Landelijke Archievendag én Genealogische Contactdag. Voor de genealogische onderzoekers is het wel even wennen, want voorgaande jaren - met uitzondering van 2003 - vond de genealogische contactdag plaats op de eerste zaterdag in september in De Vroone te Kapelle. Dit jaar is er voor een andere formule gekozen, op een andere datum.
In de studiezaal van het Zeeuws Archief en in de studiezaal en kantoorruimten van het Genealogisch Centrum kan iedereen terecht met zijn vragen. De vele genealogische bestanden, zowel op papier als digitaal worden geraadpleegd. Degenen die nog niet zo bedreven zijn met genealogisch onderzoek worden door de medewerkers van de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging in de studiezaal van het Zeeuws Archief wegwijs gemaakt. Het is voor sommige mensen zelfs hun eerste ervaring met Zeeuwen Gezocht. Zij worden door de experts van het Zeeuws Archief op weg geholpen.
Standhouders van de computerprogramma's HAZADATA en GENSDATA laten de mogelijkheden van hun software zien. De Stichting Genealogische Publicaties verkoopt haar uitgaven en heeft vandaag de nieuwste uitgave gepresenteerd. De Zeeuwse genealogen hebben vandaag ruimschoots gelegenheid om met elkaar bij te praten. Het is dan ook een gezellig geroezemoes in de studiezaal en er treedt een Zeeuwse liedjeszanger op. Best wel bijzonder in een ruimte waar het doorgaans (muis)stil moet zijn.

vrijdag 8 oktober 2010

Update 22 : nazorg


De nieuwe gegevens in Zeeuwen Gezocht hebben de nodige reacties opgeleverd, zowel positieve als kritische. We ontvingen enkele felicitaties met het behalen van feit dat vanaf nu de gehele openbare Burgerlijke Stand van Zeeland te raadplegen is. "Medewerkers en vrijwilligers van het Zeeuws Archief worden hartelijk bedankt!" Eén meneer schreef zelfs dat hij het Zeeuws Archief het allerbeste archief van heel Nederland vindt. Dankuwel, maar dat kunnen natuurlijk alleen mensen zeggen die Zeeuwse voorouders hebben.

"Zeeuwen Gezocht is traag"
Kritische opmerkingen gaan onder meer over de snelheid van Zeeuwen Gezocht. De laatste tijd is de website - vooral in de namiddag - moeilijk toegankelijk. Het duurt lang voordat zoekresultaten worden getoond en soms blijft het scherm leeg. We zijn ons hiervan bewust. In overleg met het hostingsbedrijf wordt onderzocht of de applicatie ISIS op een snellere server kan worden overgezet. De applicatie is behoorlijk oud (nog van de vorige eeuw) en het is de vraag of het mogelijk is ISIS op een nieuwe windows-server-versie te laten 'draaien'. Een bijkomende factor die de snelheid van Zeeuwen Gezocht vertraagt is de grotere belangstelling voor de website nadat een update beschikbaar is. Het aantal bezoeken verdubbelt dan van gemiddeld 500 tot bijna 1.000 per dag.

Overlijdensberichten
Op de beschikbaarheid van het eerste deel van de overlijdensberichten 1900-1999 van het Genealogisch Centrum Zeeland ontvingen we ook enkele reacties. De vermelding van de plaats van overlijden is niet altijd juist. Dit kan verschillende oorzaken hebben:
1. Foutief ingevoerd gegeven uit overlijdensbericht
2. Foutieve of onvolledige vermelding in het overlijdensbericht
3. De in het overlijdensbericht vermelde plaats is bij invoer doorgaans geïnterpreteerd als plaats van overlijden. Het kan echter ook de woonplaats van de overledene zijn of de plaats van het correspondentie-adres.
Het Zeeuws Archief en het Genealogisch Centrum Zeeland houden zich aanbevolen voor correcties.

Er was ook iemand die zich afvroeg of het publiceren van recentere overlijdensgegevens is toegestaan in verband met de privacy-wet. Deze wet is echter niet van toepassing omdat het gegevens betreffen van niet-(meer-)levende personen die zijn gepubliceerd in kranten. Deze zijn dus vrij toegankelijk voor het publiek. Door gegevens van deze gepubliceerde berichten op internet te zetten wordt de toegankelijkheid vergroot. De laatste tijd zijn op meer websites overlijdensgegevens van de periode dat de overlijdensakten van de Burgerlijke Stand nog niet openbaar is, toegankelijk via internet, zoals mensenlinq.nl en zerken.nl.

U kunt via het bestelscherm van Zeeuwen Gezocht kopieën bestellen van de overlijdensberichten. Uw bestelling wordt in dat geval afgehandeld door het Genealogisch Centrum Zeeland. De kosten per kopie vel A4 bedraagt € 2,-, exclusief portokosten.

Conversiefout
Helaas is er toch een conversiefout in de update geslopen. Het bestand RK doopboek Boschkapelle 1692-1720 wordt niet goed gepresenteerd. Dit is bij de volgende update in januari 2011 verholpen.

Cursussen
Wilt u meer weten over het zoeken naar Zeeuwse voorouders op internet, dan kunt u meedoen met de korte cursus Zeeuwse Voorouders Digitaal. Informatie en inschrijving via de website van de Zeeuwse Volksuniversiteit. Als u oude handschriften wilt leren lezen, dan kunt u zich inschrijven voor de cursus Oud-schrift voor beginners, ook via de Zeeuwse Volksuniversiteit (zowel in Zierikzee als Middelburg).

Genealogische Contactdag
Zaterdag 16 oktober wordt de jaarlijkse Zeeuwse Genealogische Contactdag gehouden in het Zeeuws Archief. U bent van harte welkom. De dag begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. U kunt gegevens uitwisselen met andere onderzoekers, u kunt vragen stellen aan experts op het gebied van genealogie en archiefonderzoek. Er is bovendien nog veel meer te beleven, want u kunt ook deelnemen aan het programma van de landelijke archievendag, met o.a. rondleidingen, film, lezingen en haring eten.
Voor meer informatie zie de website van het Zeeuws Archief.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

zaterdag 2 oktober 2010

Update 22 : twee mijlpalen


Vanaf vandaag zijn nieuwe en vernieuwde gegevens aan de website Zeeuwen Gezocht toegevoegd. Deze update heeft twee mijlpalen.

De eerste is dat het aantal naamsvermeldingen de 7 miljoen is gepasseerd (het aantal akten/inschrijvingen bedraagt 2,8 miljoen).
De tweede mijlpaal is dat vanaf heden ALLE OPENBARE akten van de Burgerlijke Stand van Zeeland in Zeeuwen Gezocht raadpleegbaar zijn. U hoeft geen rekening meer te houden met ontbrekende gemeenten. In 15-en-een-half jaar tijd heeft een groep van zo’n 50 vrijwilligers meer dan anderhalf miljoen akten ingevoerd. Volgend jaar wordt er landelijk aandacht besteed aan het 200-jarig bestaan van de Burgerlijke Stand in Nederland. Ook het Zeeuws Archief doet hieraan mee.

Op de pagina NIEUW in Zeeuwen Gezocht kunt u lezen welke bestanden zijn toegevoegd. Dat zijn de geboorteakten van de (voormalige) gemeenten: Goes, Nieuwlande, Sas van Gent, Sint Kruis en Sas van Gent.

Met deze update is er ook een nieuwe groep beschikbaar: Overlijdensberichten 1900-1999. Het Genealogisch Centrum Zeeland (gevestigd in het gebouw van het Zeeuws Archief) heeft een enorme verzameling overlijdensberichten die zijn geknipt uit dagbladen. De eerste 33.000 zijn nu opgenomen in Zeeuwen Gezocht. Volgend jaar wordt nieuwe gegevens toegevoegd. Deze bron is handig voor het achterhalen van overlijdensdata van personen in de laatste decennia van de twintigste eeuw, dat is de periode waarin de overlijdensakten van de Burgerlijke Stand nog niet openbaar zijn.
U kunt deze verzameling ook raadplegen tijdens de Zeeuwse Genealogische Contactdag op 16 oktober in het Zeeuws Archief.

Voor deze update zijn ook de synoniemenlijsten van voor- en achternamen bijgewerkt. Uw opmerkingen en suggesties hebben wij verwerkt. Wij houden ons aanbevolen nieuwe suggesties. Een nieuwe versie van deze bestanden zullen wij binnenkort via dit blog publiceren.

Wij hopen dat de nieuwe en vernieuwde gegevens u weer verder helpen bij uw onderzoek. Update 23 kunt u verwachten in januari 2011, met de vanaf dat jaar openbaar beschikbare geboorteakten van 1910, huwelijksakten van 1935 en overlijdensakten van 1960.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

vrijdag 24 september 2010

Nieuw project: Stamboeken Gasthuis Middelburg

Wie in het ziekenhuis terechtkomt, wordt geregistreerd. Dat was vroeger niet anders. Het Zeeuws Archief beschikt over de registratie van patiënten die ooit in het Gasthuis in Middelburg (zo werd het ziekenhuis vroeger genoemd) hebben gelegen. De registratie van de vreemdelingen en arme ingezetenen die in het Middelburgse ziekenhuis hebben vertoefd over de periode 1584-1812 (de zogenaamde Lootjesboeken) is enkele jaren geleden ingevoerd en via Zeeuwen Gezocht beschikbaar. Inmiddels zijn enkele vrijwilligers begonnen met de registers van alle patiënten vanaf 1812. Het is de bedoeling dat er tot en met het jaar 1909 wordt ingevoerd.

Wat komen we allemaal over de patiënten te weten? We lezen dat Cijsouw Koppejan, zonder beroep en wonende te Sint Janskerke onder Zoutelande, op 2 mei 1859 in het Gasthuis belandt vanwege krankzinnigheid. Ruim een maand later wordt hij door de binnenvader overgebracht naar het krankzinnigengesticht in Dordrecht. Misschien heeft hij tijdens zijn verblijf Neeltje Goedhart uit Bekerke wel gezien, die ongeveer in diezelfde periode verpleegd wordt. Zij is genezende van een beenbreuk, ontstaan na een val van een ladder. De 31-jarige Blasina van de Vreede, herbergierster in Vlissingen, wordt om een heel andere reden binnengebracht. De nachtwacht heeft Blasina aangetroffen op straat en wil haar vanwege straatschenderij naar het spinhuis brengen. Omdat ze hoogzwanger is, belandt ze in het Gasthuis waar ze dezelfde avond nog ontslagen wordt.

De stamboeken bevatten veel gegevens over patiënten en zijn dus vooral voor genealogen interessant. U vindt gegevens over een ziekte die een van uw voorouders opliep. Misschien vindt u zelfs wel de oorzaak van het overlijden, maar ook gegevens over het beroep van de patiënt en zijn of haar ouders treft u aan. Omdat de Middelburgse bevolkingsregisters van vóór 1900 verloren zijn gegaan, kunnen de stamboeken voor een klein deel als alternatief dienen. U kunt dan bijvoorbeeld achterhalen waar een voorouder vandaan komt en op welk adres hij of zij woonachtig was. Maar zoals de bovengenoemde voorbeelden al aangeven, kwamen ook mensen van buiten Middelburg, ja zelfs van buiten de provincie, in het Gasthuis terecht.

Alle reden dus om uit te zien naar de afronding van dit project waarvan de eerste resultaten over een aantal jaren worden verwacht.
Voor degenen die nu al nieuwsgierig zijn: Archief Godshuizen Middelburg 1811-1948 inv.nrs. 549-558.

Kees de Ridder, coördinator begeleiding vrijwilligers

maandag 20 september 2010

Kom Zeeuwen Zoeken, 16 oktober in het Zeeuws Archief

Hebt u Zeeuwse voorouders? Kom dan zaterdag 16 oktober a.s. naar het Zeeuws Archief voor de Genealogische Contactdag Zeeland. Dé gelegenheid om uw voorouders te (be)zoeken.

Tijdens de Genealogische Contactdag kunt u de grote genealogische verzamelingen van het Genealogisch Centrum Zeeland (waaronder 150.000 overlijdensberichten) en het Zeeuws Archief (Burgerlijke Stand en DTB-registers) raadplegen. Deskundige genealogen en medewerkers van het Zeeuws Archief staan klaar om u te helpen. Bijvoorbeeld met het opzetten van een stamboomonderzoek of met tips om een vastgelopen onderzoek vlot te trekken. Verder presenteren zich genealogische organisaties en werkgroepen en kunt u contact leggen met andere genealogen.
Let op: er kunnen die dag geen originele stukken uit de depots worden opgevraagd.

De organisatie is in handen van de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Verenging, het Genealogisch Centrum Zeeland en het Zeeuws Archief. Tijdens deze dag wordt ook de landelijke archievendag gehouden. Over het programma kunt u later meer op de website van het Zeeuws Archief lezen.

- Zaterdag 16 oktober 2010: 10.00-17.00 uur, Hofplein 16 Middelburg.

maandag 6 september 2010

Koppelen scans akten Burgerlijke Stand


In ons blogbericht van 30 juni vertelden wij u over ons project ‘Scannen akten Burgerlijke Stand Zeeland’. Alle registers van geboorten, van huwelijksvoltrekkingen en van overlijdens van Schouwen-Duiveland zijn nu digitaal gefotografeerd. De volgende stap is het koppelen van de scans aan de verschillende databestanden. Die bestanden bevatten de door onze vrijwilligers ingevoerde gegevens en zijn beschikbaar via de website Zeeuwen Gezocht.

Het koppelen van de scans aan de Schouwen-Duivelandse databestanden houdt in dat de bestandsnamen van de scans moeten worden toegevoegd aan de verschillende bestanden, dus dat het juiste plaatje bij de juiste akte komt.

Met behulp van een software programma – beschikbaar gesteld door het Brabants Historisch Informatie Centrum – worden de scans aan de akten gekoppeld. Daarna moet er nog een 'oculaire inspectie' overheen. Elke scan bevat de opname van twee pagina’s van een register. Op twee pagina's staan twee, vier of zelfs zes akten. Er zijn ook allerlei uitzonderingen, zoals bijlagen die in de registers zijn opgenomen. Die bijlagen zijn ook gescand. Vooral in de overlijdensregisters bevinden zich veel uittreksels van overlijdensakten van elders overledenen die ook in het overlijdensregister van de woonplaats van de overledenen zijn ingeschreven.
José de Bree, medewerker begeleiding digitalisering bij het Zeeuws Archief, is hiermee twee dagen per week bezig. Behalve de vele handmatige correcties bij het koppelen stuit zij af en toe ook op akten die niet voorkomen in de databestanden. Deze worden uiteraard alsnog ingevoerd.

Het is de bedoeling dat José binnenkort assistentie krijgt van een andere collega (ook José genaamd), want zo zegt José: “Dit is een tijdrovende klus, maar onontbeerlijk om straks de akten op uw scherm thuis te voorschijn te kunnen laten komen.”

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

dinsdag 24 augustus 2010

Voorbereiding bouw WieWasWie gestart


Zeeuws Archief heeft de intentie om zich aan te sluiten bij de nieuwe website WieWasWie.nl, als vervanger voor Zeeuwengezocht.nl. Over de voortgang van de ontwikkeling van deze nieuwe website het volgende bericht:

"Vanwege de omvang van de opdracht was het noodzakelijk de bouw van WieWasWie Europees aan te besteden. De beoogde winnende partij is de combinatie Hinttech/Mindbus geworden. Alvorens de definitieve contracten te tekenen heeft Projectbureau STAP de afgelopen weken eerst de omvang van de opdracht nog eens goed doorgenomen. Alle partijen waren bijeen in een serie bijeenkomsten: software-ontwikkelaars Hinttech en Mindbus, interactief designbureau Zicht en Projectbureau STAP. In deze bijeenkomsten zijn zo'n 175 functionaliteiten doorgesproken.
Functionaliteiten zijn alle onderdelen die de site moet bevatten zoals o.a.:
- gebruikers kunnen op WieWasWie.nl eenvoudig en uitgebreid zoeken, ze kunnen reacties geven en die worden verwerkt;
- gebruikers kunnen een stamboom of persoonsdossier maken, opslaan en met anderen delen;
- er komt een invoerscherm voor het overnemen van gegevens van aktes door vrijwilligers;
- er komt een collectieregistratiesysteem, welke eisen stellen we hier aan?
Elke functionaliteit heeft een eigen beschrijving en wordt uitgebreid doorgesproken op aspecten als: "Wat gaat de functionaliteit doen?", "hoe hangt deze functionaliteit samen met andere functionaliteiten?" en "wat zijn de technische implicaties?".
Na afloop van de besprekingen zal Hinttech/Mindbus, de beoogde hoofdaannemer van WieWasWie, een gedetailleerde offerte aanbieden. Waarna hopelijk spoedig de definitieve contracten getekend kunnen worden en de bouw daadwerkelijk gaat beginnen.

Rond maart 2011 hoopt STAP de eerste versie van WieWasWie voor het publiek beschikbaar te stellen. Die versie 1.0 zal in ieder geval de gegevens bevatten die nu in Genlias en in de Digitale Stamboom zijn opgenomen."

(bron: Nieuwsbrief Genlias, jaargang 6, 3e kwartaal 2010)

vrijdag 20 augustus 2010

Cornelis leeft!


Bij een zoektocht in de burgerlijke stand van Axel kwam ik toevallig een los inliggende bijlage tegen. Het was brief van de Arrondissementsrechtbank Goes met een verklaring van Cornelis Koomen, militair en op dat moment gelegerd te Delft, afkomstig uit Abbekerk in Noord-Holland. Hij verklaarde daarin nog in leven te zijn!

In overlijdensakte 10 van 1835 verklaren Jan Lodewijk, sergeant van het garnizoen te Axel en Abraham Hollebrand, fuselier, dat in de infirmerie (ziekenboeg) van het garnizoen Cornelis Koomen is overleden, op 23 januari 1835 om één uur 's nachts. Die mannen weten waar ze het over hebben, zou je zeggen.

Maar nee dus, op 11 november van datzelfde jaar moet Cornelis Komen alle mogelijke moeite doen, inclusief het tonen van een brief van de majoor kommandeur van het depot der infanterie te Delft en een brief van de burgemeester van Abbekerk, om aan te tonen dat niet hij is overleden maar een zekere Jan Komen uit Lambertschaag (Noord-Holland). De rechtbank gelooft hem gelukkig wel en stuurt een brief met afschrift van de verklaring van Cornelis naar de ambtenaar van de burgerlijke stand in Axel.

De ambtenaar in Axel doet braaf wat van hem verwacht wordt: in priegelschrift zet hij de verbetering van 'Cornelis' in 'Jan' in de kantlijn van de overlijdensakte. Helaas doet hij dat met een zeer slechte kwaliteit inkt. De akte is prima leesbaar, maar de kantbeschikking is bijna niet meer te zien, laat staan te ontcijferen. Vandaar waarschijnlijk dat de vrijwilliger deze over het hoofd heeft gezien bij de invoer in Zeeuwen Gezocht. In Zeeuwen Gezocht kunt u dan nu ook nog vinden dat op 23 januari 1835 Cornelis Koomen is overleden. Sorry daarvoor! Bij de eerstvolgende update zal de voornaam worden aangepast. Nu maar hopen dat de genealogen die met de namen Komen en Koomen bezig zijn dit ook opmerken...

maandag 16 augustus 2010

Verschillende zoekresultaten


Er zijn twee mogelijkheden om in Zeeuwen Gezocht te zoeken. De eerste is uiteraard via de link www.zeeuwengezocht.nl, de tweede is via de website van het Zeeuws Archief, www.zeeuwsarchief.nl. Deze laatste mogelijkheid is nog maar enkele maanden beschikbaar en is een van de opties van de vernieuwde website van het Zeeuws Archief, die sinds afgelopen voorjaar online is.

Er is echter een verschil in beide zoekopties, vandaar dat wij u hierover informeren.
We nemen de achternaam 'Coemaet' als voorbeeld. Als u deze familienaam intypt in het zoekveld 'achternaam' in Zeeuwen Gezocht krijgt u 51 vermeldingen in het resultaatscherm, typt u deze naam in de zoekbox van de website van het Zeeuws Archief, dan krijgt u, nadat u het tabblad 'Personen' heeft aangeklikt, 125 vermeldingen te zien in het resultaatscherm. Hoe kan dat?

De verklaring van de verschillende zoekresultaten is simpel. De bouwers van de website van het Zeeuws Archief hebben de zoekfunctie van de website zo geprogrammeerd dat er in alle velden van de database wordt gezocht. In de zoekbox op de website kunt u namelijk niet aangeven in welk zoekveld u wilt zoeken. Hiermee is deze mogelijkheid gelijk aan zoeken via het zoekveld 'woord in tekst' in Zeeuwen Gezocht.
't Is maar een tip!

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

donderdag 29 juli 2010

Scans Zeeuwse Burgerlijke Stand bij de Mormonen


In ons blogbericht van 30 juni jl. informeerden wij u over ons project de gehele Burgerlijke Stand van Zeeland over de periode 1796/1811 t/m 1980 te scannen en de scans van de openbare akten toe te voegen aan de database op internet. Hierdoor zal het vanaf volgend jaar mogelijk zijn om naast de door vrijwilligers ingevoerde gegevens uit de akten van geboorten, huwelijksvoltrekkingen en overlijden ook de akten zelf te raadplegen en (tegen betaling) te downloaden.

Dit bericht leverde enkele reacties op, waaronder een interessante tip. In ons blogbericht vertelden wij u ook over de verfilming op 35 mm film die de Mormonen, ook bekend als 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw hebben gedaan. Al sinds vele jaren zijn door de Mormonen verzamelde gegevens uit de akten van de Nederlandse Burgerlijke Stand raadpleegbaar op hun website FamilySearch. Sinds enige tijd hebben zij ook van een aantal provincies de scans van deze microfilms online gezet. Deze scans zijn te raadplegen via de website search.labs.familysearch.org. Wat de provincie Zeeland betreft zijn van 121 voormalige gemeenten de akten van de Burgerlijke Stand als scan raadpleegbaar over de periode 1796/1811-1882 en de tienjaarlijkse tafels (indexen per periode van tien jaar) over de periode 1843-1892.

De scans zijn zwart-wit, want het zijn digitale images van de microfilms. Ook zijn ze nog niet geïndexeerd en gekoppeld aan de database, dus u moet wel op basis van datum/plaats van de gebeurtenis de juiste akte vinden. Dat betekent dat u soms heel wat pagina's moet doorbladeren om de akte te vinden. Maar dan heeft u wel gelijk een digitale akte die u kunt downloaden.

Op het blog van Bob Coret kunt u lezen dat er een tool is om de scans op de website van FamilySearch automatisch te linken met de persoonsgegevens in genealogieën die worden gepubliceerd via Genealogie Online. Inmiddels heeft Coret deze tool ook werkzaam gekregen voor de databases van enkele archiefdiensten in Nederland.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

donderdag 15 juli 2010

Update 21: nieuwe gegevens in Zeeuwen Gezocht

De storing bij het plaatsen van update 21 van 14 juli jl. is sneller verholpen dan gedacht. Vanaf vandaag zijn nieuwe en vernieuwde gegevens aan de website Zeeuwen Gezocht toegevoegd. Het aantal naamsvermeldingen is nu bijna 7 miljoen, het aantal akten/inschrijvingen bedraagt ruim 2,7 miljoen.

Op de pagina NIEUW in Zeeuwen Gezocht kunt u lezen welke bestanden zijn toegevoegd. Ook zijn de bestanden huwelijks- en overlijdensakten van de Burgerlijke Stand opnieuw toegevoegd. Dit betekent dat de correcties die in de periode juli 2009 - juni 2010 zijn aangebracht zichtbaar zijn. We hopen dat hiermee weer een groot aantal (hinderlijke, maar niet onoverkomelijke) fouten zijn hersteld. Veel correcties zijn aangebracht naar aanleiding van reacties die velen van u ons hebben toegestuurd via isis.reactie. Blijft u dit doen, zo houdt u ons scherp en verbeteren we samen de database van Zeeuwen Gezocht!

Deze keer is weer een aantal gereedgekomen bestanden van geboorteakten van voormalige gemeenten in Zeeland toegevoegd. Afgelopen maandag is de laatste - openbare - akte ingevoerd en de laatste ingevoerde bestanden moeten nog worden gecorrigeerd. We hopen in oktober a.s. dit project af te ronden. Daarmee zijn dan na vijftien-en-een-half jaar door een grote groep vrijwilligers gegevens uit de akten van de gehele openbare Burgerlijke Stand van Zeeland gedigitaliseerd. Dat gaan we uiteraard op gepaste wijze wereldkundig maken. Om die reden staat de volgende update (dat is nummer 22) gepland voor over drie maanden. Op dit blog heeft u ook kunnen lezen dat we nu bezig zijn met het scannen van deze akten.

Met deze update is er ook een nieuwe groep beschikbaar: Lidmatenregisters Walcheren 1583-1811. De lidmatenregisters van de Walcherse kerkgenootschappen vóór 1811 zijn begin jaren tachtig van de vorige eeuw geïndiceerd. De index was jarenlang beschikbaar in de studiezaal in fichebakken en later op microfilm. In de periode 2005-2009 zijn de 91 fichebakken ingevoerd in de computer. Het betreffen meer dan 106.000 inschrijvingen. De Middelburgse lidmatenregisters (Doopsgezinde gemeente, Engelse gemeente, Evangelisch-lutherse gemeente) zijn ook toegevoegd aan de groep Genealogische bronnen Middelburg 1574-1810. Voor meer informatie over deze bestanden in Zeeuwen Gezocht zie de betreffende pagina Bronnen in Zeeuwen Gezocht. Op de foto bij dit blog ziet u een pagina uit het lidmatenregister van de Nederduits-gereformeerde kerk (later Nederlandse Hervormde kerk) te Aagtekerke van januari 1675.

Voor deze update zijn ook de synoniemenlijsten van voor- en achternamen bijgewerkt. Uw opmerkingen en suggesties hebben wij verwerkt. Wij houden ons aanbevolen nieuwe suggesties. Een nieuwe versie van deze bestanden zullen wij ná de volgende update in oktober a.s. via dit blog publiceren.

Wij hopen dat de nieuwe en vernieuwde gegevens u weer verder helpen bij uw onderzoek.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

maandag 12 juli 2010

De laatste akte is ingevoerd


Vandaag om 11.30 uur was het zover. Met het invoeren van aktenummer 61 uit het geboorteregister van de gemeente Sluis van 1909 is de allerlaatste - openbare - akte van Burgerlijke Stand van Zeeland ingevoerd in de computer. Vrijwilligster Nelly van Langevelde had de primeur. Zij voerde de geboorteakte in van Valentina Maria Lampo, geboren op 19 december 1909 te Sluis, dochter van Alphonsius Lampo en Stephanie van Paemel. Deze akte zal samen met de andere ingevoerde geboorteakten van Sluis bij update 22 in oktober 2010 te raadplegen zijn in Zeeuwen Gezocht.

In totaal zijn er tussen februari 1995 en juli 2010 bijna een anderhalf miljoen akten van geboorten, huwelijksvoltrekkingen en overlijden (vanaf 1796/1811) door een grote groep vrijwilligers ingevoerd. Vanaf oktober aanstaande zijn de gegevens van alle openbare akten van de Burgerlijke Stand van Zeeland via internet te raadplegen. Voor ons is het dan zaak om elk jaar de in dat jaar openbaar geworden akten aan de database toe te voegen. Voor de akten van de Burgerlijke Stand gelden de volgende openbaarheidsbeperkende termijnen: geboorteakten 100 jaar, huwelijksakten 75 jaar en overlijdensakten 50 jaar. Dat betekent dat in januari 2011 bij een volgende update van Zeeuwen Gezocht de geboorteakten van 1910, de huwelijksakten van 1935 en de overlijdensakten van 1960 worden toegevoegd.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

maandag 5 juli 2010

Onze oudste vrijwilliger


Deze maand hoopt hij 88 jaar oud te worden: Jo van Gorsel uit Middelburg. Al vanaf 1995 is hij werkzaam als vrijwilliger bij het Rijksarchief in Zeeland en vanaf 2000 bij het Zeeuws Archief. Op donderdagmorgen is hij bezig met het invoeren van de akten van de Burgerlijke Stand. Vijftien jaar geleden werkte hij als een van de eerste mee met het invoeren van de overlijdensakten van de Burgerlijke Stand. Hij koos toen voor enkele voormalige gemeenten op Tholen, waaronder zijn geboorteplaats Sint Maartensdijk. Daar heeft hij in februari 1953 de Ramp meegemaakt. Later is hij met zijn vrouw in Middelburg gaan wonen waar hij financieel medewerker werd bij Rijkswaterstaat Zeeland. Genealogie is altijd zijn hobby geweest en hij heeft intensief onderzoek gedaan naar zijn familie waarvan de stamvader zich in de achttiende eeuw op Tholen vestigde. Daardoor weet hij veel over Thoolse families. Omdat hij altijd met 'cijfertjes' werkte, is Jo nauwgezet en weinig ontgaat hem. Wij wensen Jo een goede gezondheid toe en hopen dat hij zich nog lang voor ons kan inzetten.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

woensdag 30 juni 2010

Scannen akten Burgerlijke Stand

De akten van de Burgerlijke Stand behoren tot de meest populaire en daarmee meest geraadpleegde archiefstukken in ons land. Met behulp van de registers van geboorten, van huwelijksvoltrekkingen en van overlijdens zijn basisgegevens over voorouders snel te achterhalen. Waren deze akten decennialang toegankelijk met behulp van de zogenaamde tienjaarlijkse tafels (indexen per tien jaar), vanaf de jaren negentig hebben archiefdiensten met behulp van vrijwilligers gegevens uit de akten ingevoerd in de computer. De digitale bestanden zijn opgenomen in websites die speciaal zijn gebouwd voor het raadplegen van gegevens over personen uit openbare archiefbestanden. Voorbeelden hiervan zijn de websites Genlias, Digitale Stamboom, AlleFriezen, AlleGroningers, Drenlias en – voor Zeeland niet te vergeten – Zeeuwen Gezocht.


Microfilms
De populariteit van de raadpleging van de akten van de Burgerlijke Stand door stamboomonderzoekers noopte de archiefdiensten om de originele registers beter te beschermen tegen schade die ontstaat bij het lichten en raadplegen van de registers. Vanaf medio jaren tachtig werden de registers opgenomen op microfilm. Met behulp van leesapparaten in de studiezaal konden de films worden geraadpleegd. Toch hebben de meeste onderzoekers geen goede herinneringen aan die tijd. Om snel resultaat te hebben gebruikte de Rijksarchiefdienst kopieën van microfilms die de Mormonen in de jaren vijftig en zestig hadden gemaakt van de akten van de Burgerlijke Stand. Dit leverde kwaliteitsverlies op, waardoor een deel van de films slecht leesbaar was. Bovendien vroegen de rijksarchieven twee kwartjes per te raadplegen film. In de jaren negentig probeerde de rijksarchieven de kwaliteit van de films te verbeteren door delen opnieuw te verfilmen, maar de irritatie bleef.

Scannen
Gelukkig biedt scannen, dat is het digitaal fotograferen, van de akten van de Burgerlijke Stand een beter resultaat. In steeds meer studiezalen van archiefdiensten verdwijnen de microfilms. Enkele diensten zijn er zelfs toe overgegaan de scans van de akten aan de database met de ingevoerde gegevens uit de akten toe te voegen. Enkele bedrijven ontwikkelden programma’s waarmee dit mogelijk is. Daarmee kunnen via internet de openbare geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten worden bekeken, met als gevolg geen bezoek meer aan de studiezaal én geen last meer van moeilijk leesbare microfilms.

Megaproject
In Zeeland was deze ontwikkeling nog niet in gang gezet. Voor een dergelijk project moeten veel geld en menskracht worden vrijgemaakt. Afgelopen maand mei is ook het Zeeuws Archief gestart met het scannen van de Burgerlijke Stand. Het is een gigantisch project. Berekend is dat het over de periode 1796/1811-1980 bijna 1 miljoen opnamen betreft. De totale lengte van de dozen waarin de registers zijn opgeborgen is 417 strekkende meter. De akten worden niet afzonderlijk verfilmd, maar per twee-bladzijden. Als eerste worden de akten van de Burgerlijke Stand van de voormalige gemeenten Schouwen-Duiveland aangepakt. Hiermee wordt samengewerkt met het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland. Het is de bedoeling dat de scans worden toegevoegd aan de databasebestanden van de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, zowel in WieWasWie (de opvolger van Zeeuwen Gezocht) als in Atlantis Nadere toegangen van het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland.

Uitvoering
Voordat de fotografen aan de slag kunnen met het fotograferen van de registers vindt er eerst een grondige voorbereiding plaats. Elk register wordt bladzijde voor bladzijde doorgenomen. Losse stukken in de registers, zoals akten van erkenning en extracten uit overlijdensregisters van andere gemeenten, moeten op de juiste plaats worden gelegd. Met stroken wordt aangegeven welke blanco pagina’s niet moeten worden opgenomen.
De fotostudio is ingericht op de zolder van het Zeeuws Archief. Er gaat op die manier geen tijd verloren met transport en de registers zijn maar kort uit het depot. De fotografen maken gemiddeld zo’n 10.000 opnames per werkweek.

Koppelen
De scans worden opgeslagen op harde schijven. Daarna is het koppelen van de scans aan de records van de databasebestanden de volgende klus. Zoveel mogelijk wordt dit geprogrammeerd, maar menselijke controle zal in deze fase belangrijk zijn. Daarna volgt het online beschikbaar stellen van databestanden en scans via de websites.
Wij hopen in de loop van 2011 de eerste scans van de akten van de Burgerlijke Stand via internet beschikbaar te kunnen stellen. U kunt dan gemakkelijk de gegevens van geboorte-, huwelijk- en overlijden van uw voorouders raadplegen en het zal ook mogelijk zijn scans te bestellen.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

woensdag 16 juni 2010

Proef datasets voor WieWasWie


We hebben al eerder op dit blog melding gemaakt van onze medewerking aan de ontwikkeling van een nieuwe landelijke website (met database) voor het onderzoek naar personen in openbare archiefbronnen. De website WieWasWie.nl zal vanaf volgend jaar onder meer websites als Genlias.nl en Zeeuwengezocht.nl vervangen. De bouw van een nieuw systeem is een hele krachtsinspanning dat gecoördineerd en begeleid wordt door medewerkers van bureau STAP (STichting Archief Programmatuur) in Amsterdam. Het Zeeuws Archief denkt mee.
Het belangrijkste onderdeel van de website vormen, uiteraard, de data met persoonsgegevens uit diverse bronnen. Omdat in Zeeuwen Gezocht veel verschillende soorten data zijn opgenomen (geboorteakten, huwelijksakten, overlijdensakten, emigranten, gedetineerden, familiewapens, enzovoorts) hebben wij vandaag 35 verschillende proefbestanden aan bureau STAP gestuurd. Daar maakt men een analyse van deze bestanden, zodat er meer inzicht wordt verkregen in de diversiteit aan data met persoonsgegevens.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

dinsdag 1 juni 2010

Nieuw project: Familiegeld Middelburg e.o. 1703-1803


De vrijwilligers die de afgelopen maanden de interne cursus Oud-schrift met succes hebben gevolgd zijn gestart met een nieuw invoerproject: de kohieren van het familiegeld van Middelburg en ressort. Het familiegeld was een soort inkomenstenbelasting die het gewestelijke bestuur van Zeeland in de achttiende eeuw hief. Op basis van een schatting van de totale inkomsten (ook uit vermogen) werd in principe elk gezinshoofd aangeslagen naar inkomensklasse. Slechts bedeelden en personen die voor hun inkomen uitsluitend van eigen ‘handwerk’ afhankelijk waren (en dus ook geen knechten in dienst hadden) waren van belasting vrijgesteld.
De inning van deze belasting was in handen van ontvangers, die per stad en dorp lijsten opmaakten, kohieren genoemd, waarin de belastingplichtigen per klasse van welstand werden ingedeeld. De grondslag van die klassering is in de loop van de achttiende eeuw enkele keren gewijzigd.
Voor dit invoerproject is gekozen voor de kohieren van Middelburg omdat hiermee een deel van de achttiende-eeuwse bevolking van de stad inzichtelijk wordt gemaakt. Door het verlies van de stedelijke en kerkelijke archiefbronnen als gevolg van het bombardement op Middelburg in mei 1940 zijn de kohieren van het familiegeld een interessante alternatieve bron. De kohieren zijn per wijk opgesteld.
De kohieren van de ontvangers van het familiegeld zijn opgenomen in het archief van de Rekenkamer van Zeeland (Rekenkamer D). Behalve de kohieren van Middelburg-stad en Middelburg-buiten-gebied (Noordmonster en Hayman) worden ook de kohieren van de dorpen die administratief bij Middelburg hoorden ingevoerd, t.w.: Middelburgse polder (Nieuwland) Sint Laurens, Buttinge, Hogelande, Grijpskerke en Poppendamme, Melis- en Mariekerke, Buttinge en Poppekerke.

zondag 2 mei 2010

Een nieuwe website voor het Zeeuws Archief

U kent natuurlijk allemaal de website www.zeeuwengezocht.nl van het Zeeuws Archief. Maar het Zeeuws Archief heeft ook nog de website www.zeeuwsarchief.nl, waar nog veel meer informatie te vinden is. Deze laatste website is per 1 mei geheel vernieuwd!

Voor u als genealoog is er ook op deze site heel wat interessante informatie te vinden, vooral als u wat verder wilt kijken dan alleen de namen en data in een stamboom. Er zijn al enkele pagina's met tips voor archiefonderzoek. Deze pagina's zullen de komende maanden nog behoorlijk worden uitgebreid. Heeft u wensen of ideeën voor deze pagina's, schroom dan niet om dit aan ons te laten weten.

Op de vernieuwde website kunt u nu al onze databases en de website zelf in één keer doorzoeken. Behalve Zeeuwen Gezocht zijn dat onze beeldbank, de bibliotheekcatalogus en onze database met beschrijvingen van archiefstukken. Wie weet welke onverwachte vondsten u hier zult doen. Waarschijnlijk zult u het prettiger vinden om Zeeuwen Gezocht op de aparte website www.zeeuwengezocht.nl te blijven raadplegen, maar wie weet komt de naam van één van uw voorouders ook wel voor in een archiefbeschrijving of bij een afbeelding.

Misschien vindt u op de site nog meer interessante informatie, zoals onze nieuwsbrieven, verhalen over bijzondere gebeurtenissen en archiefstukken en nog veel meer. Zeker de moeite waard om eens te onderzoeken.

Lineke van den Bout, webcoördinator Zeeuws Archief

dinsdag 13 april 2010

Synoniemen : bestanden met gekoppelde voor- en achternamen beschikbaar


Het is gelukt! Meldden we in ons vorige blogbericht dat het ons niet lukte om het bestand met de gekoppelde schrijfwijzen van voor- en achternamen uit de database van Zeeuwen Gezocht te halen en te publiceren. Mede dankzij de reactie van Bob Coret, van genealogie-online, stamboomforum enz., is het gelukt om een afzonderlijk bestand met de door ons gekoppelde voornamen en gekoppelde achternamen te genereren. De twee bestanden zijn als spread-sheet beschikbaar in Google-docs. Het bestand met voornamen telt 326 koppelingen, het bestand met achternamen ruim 2.800. Met behulp van deze bestanden kunt u zien welke namen aan elkaar gekoppeld zijn. Bij een zoekopdracht naar een naam met een bepaalde schrijfwijze krijgt u dan ook de varianten. Als u de mogelijkheid van zoeken met naamsvarianten wilt uitschakelen, dan zet u de naam waarmee u zoekt tussen enkele aanhalingstekens (quote's): 'naam'.
Uiteraard willen wij graag uw reacties horen en vooral willen wij suggesties ontvangen voor het koppelen van voor- en achternamen die feitelijk dezelfde persoon of familie betreffen. U kunt een mail sturen naar isis.reactie of u kunt ook uw reactie hieronder plaatsen. Als u geen Google-account heeft kunt u kiezen bij de optie Reageren als: met OpenID (laatste keuze).
Link naar de spreadsheet met gekoppelde voornamen (stand per update 20 = januari 2010)
Link naar de spreadsheet met gekoppelde achternamen (stand per update 20 = januari 2010)

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

dinsdag 6 april 2010

Synoniemen : verschillende schrijfwijzen van voor- en achternamenEr bestaan geen uniforme schrijfwijzen voor voor- en achternamen. Sommige namen kunnen op verschillende manieren zijn opgeschreven. Die variatie is zowel tijdsgebonden als plaats/regiogebonden. Bij het zoeken naar voorouders in Zeeuwen Gezocht en in de vele andere websites met persoonsinformatie moet met u daarmee rekening houden. Sommige zoekschermen ondervangen spellingsvarianten voor een deel, bijvoorbeeld doordat het programma zo is geprogrammeerd dat het met klankherkenning werkt.
Wat ISIS, het programma van Zeeuwen Gezocht betreft, is de optie van zoeken van voor- en achternamen met klankherkenning onvoldoende van kwaliteit. Het helpscherm geeft aan dat dit kan door het toevoegen van een uitroepteken [!] achter de naam. Wij raden u af deze mogelijkheid te gebruiken. Het levert alleen maar onzin op.
Wel kunnen wij handmatig in ISIS verschillende schrijfwijzen van voor- en achternamen aan elkaar koppelen. Een groot aantal naamsvarianten is op deze manier bij elkaar gebracht, waardoor het zoeken met een bepaalde schrijfwijze ook andere varianten oplevert. Een voorbeeld: De familienaam Maliepaard, die veel op Schouwen voorkomt. In het bestand met de duizenden vermeldingen van in de database voorkomende achternamen hebben wij de navolgende spellingsvarianten van deze achternaam aan elkaar gekoppeld:
Maliepaard
Maliepaart
Malepaard
Malijpaar
Malijpaard
Malipaar
Malipaard
Malipaardt
Malipaart
Malipaerd
Malipard
Malipart
Malipeerd
Malipert
Maljepaard
Mallepaard
Malliepaard
Malliepaart
Mallipaart
Malypart

Zie hiervoor ook de website van de familienaam Maliepaard:

Een voorbeeld van een voornaam is:
Johannes
Johannis
Jannes
Jannis
Joannes
Joan
Johan

Op deze manier kunnen wij u als onderzoeker helpen bij het zoeken naar personen. Regelmatig ontvangen wij via isis.reacties suggesties voor naamsvarianten. Als u verschillende schrijfwijzen van een voor- of achternaam tegenkomt die nog niet zijn gekoppeld, meld het ons!

donderdag 25 maart 2010

Het Zeeuws Archief heeft een eigen weblog

Op maandag 22 maart 2010 is het Zeeuws Archief een nieuw weblog gestart. Via dit blog kunt u lezen wat de medewerkers van het Zeeuws Archief achter de schermen allemaal doen.

Verschillende medewerkers zullen bijdragen aan dit weblog en antwoord geven op heel veel vragen, waarvan u misschien niet eens wist dat u ze had. Hoe komen al die archieven eigenlijk bij het Zeeuws Archief? Wat doet een archiefinspecteur precies? Wat is de link tussen Zeeland en Suriname? En nog veel meer!

Lees mee en laat een reactie achter!

donderdag 18 maart 2010

Zeeuwen zoeken bij de buren


Niet alleen via de website Zeeuwen Gezocht en in de studiezaal van het Zeeuws Archief kunt u onderzoek doen naar Zeeuwen van vroeger, ook de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg maakt Zeeuwse persoonsgegevens toegankelijk. Medewerkers van de afdeling Zeeuws Documentatiecentrum hebben recent een paar projecten afgerond waarin gegevens over bekende en minder bekende Zeeuwen zijn opgenomen. Het betreffen de personendossiers, de handschriften, gelegenheidsgedichten en veilingcatalogi. De diverse gegevens over deze personen zijn nu voortaan goed terug te vinden in de bibliotheekcatalogus. Zo komt via één zoekingang steeds meer informatie over bepaalde, meest bekendere Zeeuwen naar voren en ontstaat een steeds vollediger beeld van mensen die de provincie Zeeland hebben gevormd tot wat ze is.
Lees meer over deze projecten op het blog Zeeuwse bekendheden nog meer in beeld « Zeeuwse Bibliotheek van de Zeeuwse Bibliotheek.

maandag 15 maart 2010

Nieuw project: Bevolkingsregister Middelburg 1900-1937


We zijn met een nieuw project gestart. Enkele vrijwilligers die klaar zijn met het invoeren van de geboorteakten van de Burgerlijke Stand zijn begonnen met het Bevolkingsregister van Middelburg over de periode 1900-1937. Dit bestand, bestaande uit 38 delen, is in de jaren negentig van de vorige eeuw ingevoerd door medewerkers van het toenmalige Gemeentearchief Middelburg en vanaf de start van Zeeuwen Gezocht in december 2001 raadpleegbaar. Echter de data van inschrijving in het bevolkingsregister ontbreken, zodat het lastig is om te bepalen sinds wanneer onderzoekspersonen in Middelburg wonen. Ook zijn de geboortedata indertijd niet ingevoerd in het digitale bestand, zodat het vaak lastig is om de juiste persoon te identificeren.Deze twee ontbrekende data worden nu toegevoegd aan het bestand. Daarmee zal het makkelijker zijn om oud-inwoners van Middelburg terug te vinden. We hopen bij de eerst volgende update in juli de resultaten van de eerste registers te laten zien.

woensdag 10 maart 2010

Overleg met de vrijwilligers


Maandag 8 maart vond overleg plaats met de vrijwilligers die zich bezighouden met het invoeren van persoonsgegevens. Tijdens deze vergadering, die twee keer per jaar wordt gehouden, staan diverse onderwerpen op de agenda. Uiteraard de gang van zaken: hoe verlopen de werkzaamheden, wat zijn knelpunten en wat gaat goed. Ook de voortgang van de projecten waaraan iedereen meewerkt wordt besproken. Ook praktische zaken, zoals het op tijd klaarzetten van de kar met de dagelijkse werkvoorraad is onderwerp van gesprek. Het begeleiden van een groep enthousiaste werkers is een intensieve klus.
Tijdens deze bijeenkomst zijn ook de nieuwe invoerprojecten gepresenteerd. Als straks het invoeren van de geboorteakten van de Burgerlijke Stand klaar is, gaat een deel aan de slag met achttiende eeuwse bronnen zoals de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Zeeuws-Vlaanderen en met het Familiegeld van Middelburg. De anderen gaan verder met het invoeren van bronnen uit de negentiende en twintigste eeuw, zoals het bevolkingsregister van Middelburg, de stamboeken van het Middelburgse ziekenhuis en kadastrale registers.

maandag 15 februari 2010

Vrijwilligers leren oud-schrift

Omdat het invoeren van de akten van de Zeeuwse Burgerlijke Stand over enkele maanden klaar is, worden de vrijwilligers van het Zeeuws Archief die zich bezig houden met het invoeren van persoonsgegevens voorbereid voor nieuwe projecten. Lag de nadruk de afgelopen vijftien jaar - zo lang zijn we al bezig - op bronnen uit de negentiende en twintigste eeuw, nu gaan we vooral met bronnen daterend vóór 1800 aan de slag. Kennis van de oude handschriften is daarbij noodzakelijk. Vandaar dat een achttal vrijwilligers de komende weken onder leiding van docent Ivo van Loo oude teksten uit de zeventiende en achttiende eeuw leert lezen. Daarna kunnen ze aan de slag met het invoeren en het corrigeren doop-, trouw- en begraafregisters van de diverse kerkgenootschappen en belastingkohieren uit het archief van de Rekenkamer van Zeeland.

dinsdag 2 februari 2010

Werkplaats voor de vrijwilligers

Het is deze week een jaar geleden dat de vrijwilligers die zich bezighouden met het invoeren van persoonsgegevens voor Zeeuwen Gezocht, zijn verhuisd van de zolder van het Van de Perrehuis naar een gedeelte van de studiezaal. Door de afnemende bezoekersaantallen in de studiezaal werd in februari 2009 de studiezaal verkleind en moest voor het afgesloten deel een andere bestemming worden gevonden. De keuze was snel gemaakt, want gedurende de zomermaanden is de temperatuur in de werkruimten voor de vrijwilligers op zolder vaak veel te hoog om aangenaam te kunnen werken.

De eerste maanden was het nog wel even wennen, want er was nog geen scheidingswand met de verkleinde studiezaal. Er kon niet te veel hardop worden gepraat. Half september vorig jaar is er een mooie glazen scheidingswand geplaatst en deelt de groep van dertig vrijwilligers de nieuwe ruimte met enkele medewerkers van het Zeeuws Archief. De nieuwe ruimte is makkelijker bereikbaar en er heerst een constante temperatuur. Er moeten nog wel enkele arbo-technische aanpassingen worden aangebracht. Op de foto ziet u de mannen van de dinsdagmorgengroep. Zij zijn druk bezig met de laatste loodjes van de invoer van de geboorteakten van de Burgerlijke Stand.

Een handig alternatief voor RSS-feeds

Voor degenen die toch nog moeite hebben met het instellen van de RSS-feed voor Zeeuwen Gezocht Blog hebben we een handig alternatief gevonden. Via de website Feedmyinbox kunt u feeds van dit blog rechtstreeks laten doorsturen naar uw eigen mailadres en hoeft u dus geen RSS-feed-reader zoals iGoogle of Netvibes te gebruiken.

Ga naar de website Feedmyinbox en vul de url van Zeeuwen Gezocht Blog in: http://zeeuwengezocht.blogspot.com en vul in het tweede vakje het emailadres in waarnaar de feeds van Zeeuwen Gezocht Blog moeten worden gestuurd. Klik op SUBMIT. U ontvangt vervolgens van Feedmyinbox een bevestigingsmail naar het opgegeven emailadres. Bevestig dit door in het groene vlak op de blauw onderstreepte woorden 'Confirm Subscription' te klikken en u ontvangt voortaan een mailtje als er een nieuw blogbericht is geplaatst.


De gratis versie van Feedmyinbox stuurt de dag nadat het blogbericht is geplaatst een email. Met deze versie kunt u in totaal vijf te volgen RSS-feeds instellen.

Zo blijft u snel op de hoogte van Zeeuwen Gezocht. Makkelijker kunnen wij het u niet maken!

maandag 1 februari 2010

Wat is RSS en hoe kan ik het gebruiken?


Op het artikel over de RSS-feed van Zeeuwen Gezocht ontvingen we reacties van mensen die toch moeite hebben met het instellen hiervan.
Wij zijn Zeeuwen Gezocht Blog begonnen om alle gebruikers van Zeeuwen Gezocht nog beter, uitgebreider en sneller te informeren. Het was onze bedoeling om hiermee de mailinglist te beëindigen. Voor degenen die het toch niet zien zitten om een RSS-feed voor dit blog in te stellen zullen we de mailinglist alleen gebruiken voor het rondsturen van een bericht over een update. Al het andere nieuws wordt voortaan gepubliceerd op dit blog. Kijkt u in dat geval met enige regelmaat op Zeeuwen Gezocht Blog.

Steeds meer websites bieden de mogelijkheid om via een zogenaamde RSS-feed nieuwsfeiten en belangrijke aanvullingen en wijzigingen bij te houden.
In dit filmpje wordt in zes minuten uitgelegd wat RSS is, waarvoor je het gebruikt en hoe je er mee werkt op een Windows PC of een Mac. Deze - misschien wat kinderlijke - uitleg is uitermate geschikt voor mensen met weinig computerkennis, die hun vaardigheden willen uitbreiden.Succes!

donderdag 21 januari 2010

Die verrekte diacritische tekens

Een groot aantal voornamen en familienamen bevat een of meerdere diacritische tekens, zoals é, è, ä, ç, ö en ï. Vooral bij voor- en familienamen in Zeeuws-Vlaanderen komt dit veelvuldig voor: voornamen als: François, Thérèse, Aloïsius en Isaäck en achternamen als Vinjé, Masclé, Massé, Brücken Fock, Hölscher, enzovoorts.
Bij het omzetten (converteren) van de bronbestanden naar ISIS (het programma (applicatie) van Zeeuwen Gezocht) worden deze tekens vaak omgezet in andere letters, de é wordt een T, de ä wordt een S, de ç wordt een t. Inmiddels hebben we de oplossing gevonden en zullen we bij herladen van bestanden bij de volgende update's dit vervelende probleem uit de wereld helpen.
U kunt tot die tijd het vraagteken gebruiken (?) om namen met diacritische tekens op te sporen. De naam François krijgt u toch bij de zoekresultaten als u zoekt met: Fran?ois.

Zeeuwen Gezocht op You Tube

Kijkt u wel eens op You Tube? Ook daar is Zeeuwen Gezocht terug te vinden. Twee jaar geleden maakte Pim van den Berge van TVWalcheren een item over genealogisch onderzoek bij het Zeeuws Archief. Uiteraard ging hij eerst aan de slag met Zeeuwen Gezocht en stuitte hij op een criminele voorouder.

Kijk ook naar de andere filmpjes over het Zeeuws Archief!

De Zeeuwen van Zeeuwen GezochtOp het openingsscherm (de homepage) van Zeeuwen Gezocht staan zes portretten afgebeeld. Regelmatig wordt gevraagd wie dit nu zijn.
V.l.n.r.:
- Dina de Schipper (* Wemeldinge 14 december 1839 - † Goes 3 maart 1929)
- Abraham Wielemaker (* Koudekerke 19 oktober 1850 - † Koudekerke 13 januari 1905).
- Elisabeth Hollestelle (* Goes 7 oktober 1875 - † Goes 2 december 1945)
- Pieter de Man (* Serooskerke 30 april 1838 - † Koudekerke 20 januari 1904)
- Jacomijntje Salomé (* Nieuwvliet 16 oktober 1894 - †?)
- François de Reu (* Schoondijke maart 1796 - † Nieuwvliet 1 april 1899, op 103 jarige leeftijd). Zie ook de website Het Geheugen van Nederland.

WieWasWie.nl


Binnen WieWasWie werken archiefinstellingen samen aan een landelijke website voor historisch familie- en persoonsonderzoek. Hieronder bevinden zich zowel deelnemers aan bijvoor-beeld Genlias en de Digitale Stamboom, als gebruikers van Pictura en ISIS. Via deze website kunnen archiefinstellingen hun collecties met persoonsgerelateerde informatie beschikbaar stellen. Zo ontstaat een website waar het grootste aanbod aan historische informatiebronnen over personen kosteloos te raadplegen zal zijn. Ook zult u op de site historische bronnen kunnen bewaren in een persoonlijke omgeving, deze bewerken tot bijvoorbeeld een stamboom, aanvullen met eigen informatie en – indien gewenst – delen met anderen. Via de webshop kunt u ook downloads en reproducties van originelen, aanvullende diensten en aanverwante producten bestellen.
Op dit moment worden de offertes van bedrijven die belangstelling hebben om de nieuwe website te maken bestudeert, waarna dit voorjaar met de bouw kan worden begonnen. De verwachting is dat eind 2010 de eerste onderdelen beschikbaar zullen zijn. U kunt hierover meer lezen op wiewaswie.nl.

Zeeuwen Gezocht in 2010: het één-na-laatste jaar?

Behalve deze update volgt er nog één in juli van dit jaar. Het is mogelijk dat dit najaar een extra update wordt geplaatst, want wij hopen in 2010 de invoer van de openbare geboorteakten te voltooien. Daarmee is dan tevens de gehele openbare Burgerlijke Stand van Zeeland in Zeeuwen Gezocht beschikbaar.
Voor de update van juli staan ook gepland de Lidmatenregisters van de diverse kerkgenootschappen op Walcheren over de periode 1580-1810 en mogelijk volgen eind van het jaar de Walcherse doopregisters van de diverse kerkgenootschappen vóór 1811.
Dit jaar zou wel eens het één-na-laatste jaar van de website en database Zeeuwen Gezocht kunnen zijn. Zoals al eerder vermeld is het programma ISIS aan vervanging toe. Het Zeeuws Archief heeft daarom besloten mee te doen aan het nieuwe, landelijk te ontwikkelen platform voor historische persoonsgegevens WieWasWie.nl. Afhankelijke van de oplevering van de nieuwe website (de verwachting is eind 2010) zullen in 2011 de Zeeuwse gegevens worden overgebracht naar de nieuwe website. Omdat WieWasWie.nl ook de mogelijkheid zal bieden om scans van akten te raadplegen en te downloaden, gaat het Zeeuws Archief dit jaar beginnen met het scannen van de akten van de Burgerlijke Stand.

Zeeuwen Gezocht in 2009Ook in 2009 is de website Zeeuwen Gezocht veelvuldig geraadpleegd. Het aantal bezoekers (IP's) is ten opzichte van 2008 met slechts 1 % gedaald tot 178.902. Gemiddeld raadplegen per dag 488 bezoekers de website. Het aantal pageviews bedroeg meer dan 2 miljoen.
De omvang van de database nam toe met 433.000 naamsvermeldingen tot 6,4 miljoen. Het aantal records dat in Zeeuwen Gezocht is opgenomen bedraagt 2,5 miljoen, verdeeld over 625 bestanden.
Het aantal reacties bleef ook in het afgelopen jaar hoog, meer dan 3.000. De aangeboden gegevens worden door u kritisch overgenomen en verwerkt. Dank hiervoor, want “Alleen samen kunnen we Zeeuwen Gezocht nog beter maken!”

Aan de grafiek is duidelijk te zien dat de updates in januari en juli veel bezoekers trekken. In de maanden april, mei en juni is het aantal bezoekers het laagst. Zou dat komen omdat senioren vaak in het voorjaar op vakantie gaan? Wat zou kunnen betekenen dat de meeste gebruikers van Zeeuwen Gezocht ouder dan 60 jaar zijn?

Blijf op de hoogte - Gebruik de RSS-feed

Als u op de hoogte wilt blijven van de informatie op Zeeuwen Gezocht Blog, dan kunt u dit instellen via de RSS-feed-knop aan de rechterkant van het scherm.

Abonneer u op de feed en iedere keer als wij dit blog actualiseren ziet u de nieuwe berichten automatisch verschijnen. De berichten bestaan uit een kop met een intro en een rechtstreekse link naar het bericht op onze website, zodat u snel en gemakkelijk het complete bericht kunt openen. U kunt zich zowel voor de berichten als voor de reacties op de berichten abonneren.

Er zijn verschillende manieren om het lezen van de RSS-feed in te stellen:

* via de webbrowser
In de recente versies van de meeste webbrowsers kunt u zich abonneren op de feed, die dan op ongeveer gelijke wijze als de bookmarks of favorieten is aan te klikken. De feed van Zeeuwen Gezocht Blog is voorzien van een speciale functie waardoor de webbrowsers de feed automatisch detecteren en u een signaal geven dat u zich kunt abonneren.

* via een gepersonaliseerde homepage
Als u een gepersonaliseerde homepage gebruikt, kunt u de feed van dit blog op de gebruikelijke wijze aan het programma toevoegen. Veel gebruikte programma's zijn: Netvibes, Pageflakes, Bloglines en iGoogle.

* via een offline RSS-lezer
U kunt een zogenaamde 'RSS-lezer' op uw PC installeren om de feed te kunnen lezen. Er zijn zowel gratis als betaalde RSS-lezers. Een overzicht van deze programma's vindt u bijvoorbeeld op http://blogspace.com/rss/readers.

* via een online RSS-lezer
Via een online RSS-lezer kunt u de feed meteen online lezen. Knip deze link http://zeeuwengezocht.blogspot.com/feeds/posts/default en plak deze in het invoerscherm van de online lezer. Een online-lezer is bijvoorbeeld Onlinerss.

dinsdag 19 januari 2010

Zeeuwen Gezocht start met een eigen blog

Het Zeeuws Archief start met een blogsite voor de website en database Zeeuwen Gezocht. Op deze manier willen wij de vele gebruikers nog beter informeren. In de acht jaar tijd dat de website nu online is zijn vele Zeeuwse bronnen met persoonsgegevens voor iedereen beschikbaar via internet.

Via deze blogsite wordt u over diverse aspecten geïnformeerd en kunt u reageren. Ook willen wij u op deze manier op de hoogte houden van de veranderingen die de komende jaren gaan plaatsvinden. De website Zeeuwen Gezocht zal opgaan in een nieuwe landelijke website. Via deze website, WieWasWie.nl genoemd, is vanaf 2010 het grootste aanbod aan historische informatiebronnen over personen te raadplegen.

Via de rss-feed van deze blogsite kunt u direct geïnformeerd worden over nieuwe items. Hiermee vervalt de mailinglist. Ook kunt u via deze site de Twitterberichten volgen.